Program

"AgroEnergia" - baza wiedzy

Program Priorytetowy „Agroenergia” nie posiada ograniczeń, co do mocy instalacji fotowoltaicznej.
Oznacza to, iż można wnioskować o dofinansowanie dla instalacji o mocy poniżej 50 kWp.

Nie. Zgodnie z kryterium dodatkowym nr 14 maksymalny koszt inwestycyjny brutto został określony dla instalacji o mocy od 50 kWp do 1 MWp.

W ramach Programu Agroenergia dofinansowane mogą być przedsięwzięcia polegające na budowie instalacji o dowolnej mocy.
W przypadku instalacji o mocy większej niż 50 kW należy prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Zatem, w przypadku, gdy rolnik będzie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem działalności będzie wytwarzanie energii, wówczas może wystąpić z wnioskiem do URE o wpis do rejestru wytwórców w małych instalacjach lub o wydanie koncesji.

Zgodnie z Art. 4 Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii Sprzedawca energii dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej wobec ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne przez prosumenta energii odnawialnej wytwarzającego energię elektryczną w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej:
1) większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
2) nie większej niż 10 kW – w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci dystrybucyjnej nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia energii do sieci.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych.
Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji. W przypadku chęci skorzystania z ulgi rolnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Nie. Zgodnie z treścią programu Priorytetowego Agroenergia, przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Tak, Studium Wykonalności jest obligiem, niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia.

Nie, audyt energetyczny/elektroenergetyczny jest wymogiem do przedsięwzięcia z zakresu 7.5.3
Przedsięwzięcia zgodne z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Formy dofinansowania można łączyć na zasadach określonych w Programie Priorytetowym Agroenergia. Ubiegając się o dofinansowanie w formie dotacji oraz pożyczki należy złożyć dwa osobne wnioski.
Przypominamy, iż kwota pożyczki nie może być mniejsza niż 100 tyś zł.

Tak. W przypadku, gdy będą to dwie mikroinstalacje, można o nie wnioskować w ramach jednego wniosku. W przypadku instalacji większych należy złożyć oddzielny wniosek na każdą z planowanych instalacji.

W przypadku mikroinstalacji, powyższe załączniki nie są wymagane. Należy wówczas sporządzić oświadczenie zgodnie z zasadą: Jeśli któryś z wymienionych na liście załączników nie dotyczy realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia należy załączyć w jego miejsce stosowne oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

Dopuszczalnym sposobem potwierdzenia zamieszkania w gminie od 5 lat jest przedstawienie rachunków za media np. energia elektryczna / woda / wywóz śmieci.

Ubezpieczenie w KRUS nie jest wymogiem w ramach programu Agroenergia. Zatem Beneficjentem programu może być rolnik, który odprowadza składki w ZUS.

Nie. Przedsięwzięcie może być realizowane na terenie innej gminy. Ważne jest natomiast, aby rolnik mieszkał od 5 lat na terenie gminy, na której posiada jedną ze swoich nieruchomości rolnych.

Wnioskodawcą powinna być osoba fizyczna. Zatem we wniosku o dofinansowanie w polu nazwa Wnioskodawcy należy wpisać imię i nazwisko osoby wnioskującej.

Załącznik nr 6 powinien zostać sporządzony przez Wnioskodawcę bez względu na fakt, czy Wnioskodawca prowadzi księgowość, czy też nie.

Załącznik do Programu priorytetowego 5.19 Agroenergia „Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Agroenergia” wskazuje na konieczność złożenia faktur i rachunków w postaci zestawienia zbiorczego w podziale na część przychodową i kosztową dla potwierdzenia osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów. Takie zestawienie może zostać sporządzone np. w tabeli arkusza kalkulacyjnego, z uwzględnieniem (minimum): (i) daty operacji, (ii) kwoty, (iii) numeru dokumentu oraz (iv) syntetycznego określenia przedmiotu transakcji. Załącznik zawiera również wskazanie, że w trakcie oceny NFOŚiGW może poprosić o kopie konkretnych faktur/rachunków wymienionych w ww. zestawieniu do weryfikacji. Takie zestawienie powinno korespondować z danymi w Tabeli nr 3 Rachunek wyników (przychody i koszty).

Ze względu na specyfikę prowadzenia działalności rolniczej dopuszczalne jest uwzględnienie w ww. zestawianiu pozycji zbiorczych poza-fakturowych, z zastrzeżeniem, że takie zestawienie powinno zostać szczegółowo opisane (np. wartość, okres, przedmiot transakcji, itp.).

W przypadku, gdy całość osiąganych przychodów i całość ponoszonych kosztów osiągana jest w sposób poza fakturowy, wymagane jest przedstawienie szczegółowych informacji w tym zakresie i wyjaśnienia przyczyn takiego sposobu prowadzenia działalności rolniczej. W taki przypadku, w Załączniku nr 6 mogą zostać wskazane jedynie pozycje zbiorcze, jednakże muszą zostać szczegółowo opisane (zgodnie ze wskazaniem powyżej).

Załącznik nr 7 powinien zostać sporządzony przez Wnioskodawcę bez względu na fakt, czy Wnioskodawca prowadzi księgowość, czy też nie. Dodatkowo zwraca się uwagę, że dla prowadzenia działalności rolniczej nie jest wymagane posiadanie odrębnego rachunku bankowego.

Załącznik do Programu priorytetowego 5.19 Agroenergia „Lista załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Agroenergia” wskazuje na konieczność złożenia dokumentu przedstawiającego historię rachunku bankowego w postaci zestawienia obrotów za okres bieżący oraz za okres jednego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Zestawienie obrotów za dany okres może zostać sporządzone samodzielnie przez Wnioskodawcę lub przez bank prowadzący rachunek bankowy. Poprzez samodzielne sporządzenie przez Wnioskodawcę rozumie się przedstawienie wydruku z aplikacji bankowej użytkowanej przez Wnioskodawcę.

W żadnym przypadku NFOŚiGW nie wymaga przedstawienia historii rachunku bankowego z wyszczególnieniem poszczególnych operacji na rachunku bankowym. Wymagane jest tylko przedstawienie zestawienia obrotów za okres historyczny (tj. uznań i obciążeń) potwierdzające osiągnięte przychody i poniesione koszty. Takie zestawienie obrotów na rachunku (uznania i obciążenia) powinno korespondować z danymi w Tabeli nr 3 Rachunek wyników (przychody i koszty).

Nie. Instalacje mogą być również montowane na dachu budynku mieszkalnego rolnika bądź na gruncie.

Zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kosztów kwalifikowanych” podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta.

Nie, w ramach programu dotowane są nowe źródła energii, a nie rozbudowa już istniejących.