Co jest kosztem kwalifikowanym w programie Moje Ciepło

Program “Moje Ciepło” skierowany jest do osób, które kupiły i zamontowały pompę ciepła przed wejściem programu, według zasady: najpierw inwestycja, potem refundacja.

W programie „Moje Ciepło” będzie można zrefundować koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2026 roku. Przy czym w okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

  • rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego);
  • oraz zakończenie inwestycji, przez co rozumie się zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, a także udokumentowanie opłacenia całości faktur (lub równoważnych dokumentów księgowych za zakup/montaż/transport urządzeń wskazanych we wniosku o dofinansowanie).

Kosztami kwalifikowalnymi w Programie są:

  • koszty związane z nabyciem i montażem nowej pompy ciepła(jako koszty kwalifikowalne w programie “Moje Ciepło” będą się również liczyły wydatki poniesione na bufory, zbiorniki c.w.u. czy odwierty);
  • koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max 5 proc.), a także transportem niezbędnych elementów.