Program

"Czyste Powietrze" - baza wiedzy

Warunki

Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, ponieważ zależy to od kilku warunków. Regulamin Programu nie wprowadza ograniczeń wiekowych dotyczących osoby Beneficjenta. Wymagane są dwa podstawowe warunki, których spełnienie kwalifikuje do korzystania z Programu Czyste Powietrze, tj. należy być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości  i spełnić kryterium dochodowe.

Na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych ma wpływ posiadanie źródła ciepła spełniającego wymogi regulaminu programu Czyste Powietrze. Jeżeli ten warunek się spełnia, wówczas można ubiegać się o dofinansowanie do docieplenia budynku, wymianę stolarki okiennej lub drzwiowej.

Dofinansowanie fotowoltaiki w ramach Programu Czyste Powietrze możliwe jest wyłącznie przy równoczesnej wymianie starego pieca na źródło ciepła spełniające wymogi regulaminu Programu Czyste Powietrze. Co ważne nie łączymy w tym przypadku dofinansowania Programu Czyste Powietrze z Programem Mój Prąd.

 

Nie. Regulamin programu nie wymaga przeprowadzenia audytu – pozostawia w tym zakresie dobrowolność dla Beneficjenta.

Regulamin programu uwzględnia możliwość sprzedaży domu po skorzystaniu z dotacji. Nabywca przejmuje zobowiązanie tzw. okresu trwałości projektu polegające na utrzymaniu zamontowanych urządzeń, instalacji oraz wyrobów przez okres pięciu lat i zakazie montażu urządzeń niespełniających regulaminu programu. Okres trwałości liczony jest od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

 

Nie. Regulamin programu nie przewiduje dofinansowania do tego typu budynków. Budynek musi być budynkiem jednorodzinnym, posiadać status budynku mieszkalnego i nie może być wykorzystywany sezonowo.

Tak, istnieją pewne ograniczenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Roczny przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód na osobę wskazany w zaświadczeniu gminy, nie może przekroczyć 20-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Tak, za naruszenie warunków Programu istnieją sankcje:

– karne – wynikające bezpośrednio z przepisów prawa karnego z Kodeksu Karnego i Kodeksu Karnego Skarbowego, w szczególności art. 297 KK (np. złożenie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo złożenie nierzetelnego, pisemnego oświadczenia), art. 286 KK (oszustwo), art. 270a (posługiwanie się podrobioną lub przerobioną fakturą);

– cywilnoprawne –  wynikają z zawartej umowy o dofinansowanie z Beneficjentem. Główną sankcją jest zwrot środków wraz z odsetkami w przypadkach opisanych w umowie o dofinansowanie. Dodatkową sankcją może być odpowiedzialność odszkodowawcza, o ile beneficjent przystępując do programu (składając wniosek, zawierając lub realizując umowę) spowoduje szkodę po stronie NFOŚiGW lub wfośigw.

Tak, trzeba w tym przypadku uwzględnić dochody zagraniczne, których roczna wysokość w przeliczeniu na złotówki nie może przekroczyć 100 tys. zł brutto.

Inwestycje

Program Czyste Powietrze daje wiele możliwości termomodernizacyjnych – oprócz dotacji na wymianę źródła ciepła dodatkowo można pozyskać dofinansowanie na inne przedsięwzięcia, tj.:

– dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

– dofinansowanie na ocieplenie domu

– dofinansowanie na fotowoltaikę

– dofinansowanie na rekuperację

Tak, Program dopuszcza taką możliwość. Warunki jakie muszą jednak zostać spełnione to źródło ciepła w domu, które spełnia wymogi Programu oraz data wydania pozwolenia na budowę budynku. Dla budynków, w których wystąpiono o zgodę na budowę lub dokonano zgłoszenia budowy po 31 grudnia 2013 r. nie można otrzymać dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.

Nie. Regulamin programu nie nakłada obowiązku likwidacji kominka. Kominek, pozbawiony systemu rozprowadzania ciepła czy też pozostawiony dla celów dekoracyjnych może pozostać w domu.

 

Tak. Program Czyste Powietrze wspiera wymianę urządzeń na paliwa stałe – można w starać się o dofinansowanie do wymiany kopciucha, ale trzeba wykazać, że było ono głównym urządzeniem grzewczym. Należy udokumentować to przedstawiając rachunki  za zużycie gazu z trzech ostatnich lat, które nie powinno przekroczyć 5600 kWh rocznie. W przypadku zerowego zużycia gazu – oczywiście również można ubiegać się o dotację.

Tak. Taka inwestycja kwalifikuje się do programu. Trzeba jedynie pozbawić kominek systemu rozprowadzania ciepła. Regulamin programu nie nakłada obowiązku likwidacji kominka – można pozostawić go dla celów dekoracyjnych.

 

Dotacja

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka w gospodarstwie domowym. W programie występują trzy poziomy dofinansowania: podstawowy i podwyższony najwyższy. Od wysokości dochodów wnioskodawcy zależy wysokość dofinansowania.

  • Poziom podstawowy – roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 100 tys. zł,
  • Poziom podwyższony – średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1 564 zł lub 2 189 w przypadku osób żyjących w pojedynkę,
  • Poziom najwyższy – średnie miesięczne wpływy na osobę nie przekraczają 1260 zł lub 900 zł w przypadku osób żyjących w pojedynkę. Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Tak – w przypadku urządzeń o podwyższonym standardzie charakteryzujących się obniżoną emisyjnością przysługuje wyższa dotacja. Więcej w artykule wysokość dofinansowania – link

Nie. Do programu Czyste Powietrze nie kwalifikują się domy w trakcie budowy. Jeżeli dom jest w trakcie budowy lub został niedawno wybudowany, można skorzystać z programu Moje Ciepło.

 

Nie. Osoby posiadające mieszkania w domach wielorodzinnych tj. blokach, kamienicach, domach złożonych z co najmniej trzech mieszkań nie kwalifikują się obecnie do Programu Czyste Powietrze. Organizator programu – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje rozbudować program o domy wielorodzinne w 2022 r.

Wniosek

Tak. Regulamin Programu dopuszcza taką możliwość – można rozliczyć w ramach inwestycji faktury (w tym zaliczkowe) do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku do dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze.

Wniosek można złożyć poprzez:

  • E-wniosek przez Internet – za pomocą profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
  • Wniosek papierowy w urzędzie – wniosek należy pobrać z Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW. W tej sytuacji należy posiadać adres e-mail, który zostanie użyty do założenia konta na Portalu Beneficjenta. Pomoc przy zakładaniu konta na Portalu Beneficjenta dostępna jest w bazie wiedzy na Portalu Beneficjenta WFOŚIGW.
  • Za pośrednictwem banku, który podpisał umowę w NFOŚiGW o współpracy przy realizacji programu Czyste Powietrze. Do tej pory uczyniły to Alior Bank i BOŚ.

Nie. Wniosek zawsze składa właściciel lub współwłaściciel nieruchomości. Dochody właściciela/współwłaściciela brane są pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku.

Wniosek o płatność można złożyć równocześnie z wnioskiem o dofinansowanie, ale nie ma takiego obowiązku. Za datę wpływu wniosku o płatność do wfośigw przyjmuje się wówczas datę zawarcia umowy o dofinansowanie. 

Tak. W przypadku ubiegania się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania ze względu na niższe dochody konieczne jest załączenie do wniosku oryginału zaświadczenia wydanego przez miejscowy ośrodek pomocy społecznej.

W takim wypadku jest możliwa zmiana umowy. Zmiana umowy następuje przez przesłanie propozycji zmiany przez jedną ze stron na piśmie i pisemną akceptację drugiej strony umowy. Wraz z akceptacją zmian umowy dotyczących zakresu rzeczowego, wfośigw wysyła do beneficjenta nowe zestawienie rzeczowo-finansowe z przeliczoną przyznaną dotacją do określonej kwoty. Akceptacja zmian podlega indywidualnej ocenie wfośigw i jest uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunków programu.

 

Wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia. 

W przypadku składania wniosku o dofinansowanie bezpośrednio do wfośigw lub za pośrednictwem gminy, która zawarła porozumienie z wfośigw, wnioskodawca ma prawo przed zawarciem umowy o dofinansowanie do jednokrotnej korekty wniosku bez wezwania funduszu tj. zmiany danych zawartych w złożonym wniosku, w tym również zmiany zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

 W przypadku, gdy planujemy zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia po podpisaniu umowy, decyzja o aneksowaniu umowy podlega indywidualnej ocenie wfośigw.

W przypadku składania wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem banku (tzw. ścieżka bankowa), nie ma możliwości uzupełnienia lub korekty wniosku o dofinansowanie. Jedynym rozwiązaniem jest wycofanie wcześniej złożonego wniosku o dofinansowanie i złożenie ponownie nowego wniosku. W przypadku, gdy beneficjent w ścieżce bankowej chce zmienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia po podpisaniu umowy, decyzja o aneksowaniu umowy podlega indywidualnej ocenie wfośigw.

 

Wnioskodawca

Do programu wnioskuje osoba, która jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości (do wniosku wpisujemy numer księgi wieczystej domu/wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym lub składamy akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości).

Jeśli dochód pochodzi z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, trzeba przyjąć że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Tak. W takim przypadku do złożenia wniosku wymagane jest orzeczenie sądu opiekuńczego w sprawie zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego zwykły zarząd. Wnioskodawcą do Programu Czyste Powietrze może być wyłącznie właściciel/współwłaściciel budynku lub lokalu mieszkalnego, zatem jeśli właścicielem jest wyłącznie małoletnie dziecko – jego dane włącznie z numerem PESEL należy wpisać we wniosku. Natomiast logując się na Portal Beneficjenta w celu wypełnienia wniosku należy użyć PESEL-u rodzica/opiekuna, gdyż Portal Beneficjenta blokuje możliwość zakładania konta przez osoby niepełnoletnie. Wersję papierową wniosku, którą należy wysłać pocztą podpisuje czytelnie rodzic (dziecko podpisuje samodzielnie dokument po ukończeniu 16 lat).
Faktura jest wystawiona na dziecko.
 

W pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić postępowanie spadkowe, bowiem do programu wnioskuje właściciel, ewentualnie jeden ze współwłaścicieli budynku mieszkalnego.

W tej sytuacji należy wstrzymać się do zakończenia postępowania, ponieważ tylko właściciel lub współwłaściciel budynku może ubiegać się o dotację.

Nie. Regulamin Programu zakłada, że tylko faktury realizowane przez właściciela domu będą brane przy wypłacie dotacji. Trzeba najpierw stać się pełnoprawnym właścicielem, a później inwestować w ramach programu Czyste Powietrze.

Do wniosku proszę dołączyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej i braku wyznaczonej powierzchni na ten cel. W takiej sytuacji dotacja nie ulegnie obniżeniu tak, jak w przypadku, gdy część nieruchomości jest wydzielona na potrzeby prowadzenia firmy.

Nie. Regulamin Programu przewiduje dofinansowanie tylko dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych istniejących, czyli oddanych do użytkowania.

Tak – zsumowany dochód obojga małżonków nie może przekroczyć wymienionej kwoty. W tej sytuacji do wniosku o dofinansowanie wpisujemy kwotę z pola „Podstawa obliczenia podatku” wspólnego rozliczenia podatkowego, gdzie uwzględniony jest już podział zsumowanego dochodu małżonków na połowę. Wartość tej kwoty nie może przekroczyć 100 tys. zł.

Termin

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty wpływu wniosku do właściwego WFOŚiGW.

 

Program będzie realizowany do końca 2029 r., jednak tylko do 31 grudnia 2027 r. będą podpisywane umowy o dofinansowanie.

WFOŚiGW dokona wypłat kwoty dotacji w terminie do 30 dni od dnia przedłożenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku konieczności złożenia wyjaśnień/uzupełnień lub przedstawienia dodatkowych dokumentów przez beneficjenta, termin wypłaty kwoty dotacji, liczony jest od dnia dostarczenia przez beneficjenta stosownych wyjaśnień lub ostatniego z żądanych przez WFOŚiGW dokumentów.

Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia, czyli daty wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac.

Termin 30 dni dotyczy dni kalendarzowych.

Dotacja z programu Czyste Powietrze rozliczana jest na zasadzie refundacji. W pierwszej kolejności należy zrealizować inwestycję, wówczas wypłacona zostanie dotacja przelewem na konto bankowe. Nie ma obowiązku wykonania wszystkich inwestycji jednocześnie, dotację można rozliczać etapami – wypłatę dotacji przysługuje za każdy zrealizowany etap oddzielnie.