Dotacje - Programy Środowiskowe

"Energia PLUS"

Jednym z programów NFOŚiGW skierowanym do przedsiębiorców jest Energia Plus. To Program priorytetowy wprowadzony w 2019 r., którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych do instalacji fotowoltaicznych.

Energia Plus jest kontynuacją dotychczasowego programu “Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki”, a także kontynuację programu priorytetowego “Poprawa jakości powietrza”.

dla kogo dofinansowanie?

Program skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.To oznacza, że o dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niebędące osoba prawną, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W dokumentach regulujących zasady udzielania dotacji nie zawarto żadnych ograniczeń związanych z wielkością podmiotu biznesowego. Skorzystać będą mogły zatem mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa.

termin i sposób składania wniosków

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Program Energia Plus ma być realizowany w latach 2019-2025, przy czym:

 • podpisywanie umów będzie możliwe do 2023 roku,
 • środki rozdysponowywane będą do 2025 roku.

Aktualny nabór w programie priorytetowym Energia Plus 2022 będzie trwał od 01.04.2022 roku do 16.12.2022 roku lub do wyczerpania puli środków.

Zgłoszenia składa się wyłącznie w wersji elektronicznej, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wymagany we wniosku jest podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

zakres przedmiotowy dotacji

W ramach dotacji Energia Plus dotacją objęte są ekologiczne przedsięwzięcia w zakresie:

 • ograniczenia zużycia energii i surowców pierwotnych – m.in. poprzez budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji i urządzeń przemysłowych. Przykładem mogą być rozwiązania wykorzystujące technologie bezodpadowe czy technologie ograniczające zużycie wody w procesach produkcyjnych;
 • ograniczenia lub wyeliminowania szkodliwej emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania – zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 listopada 2015 roku (Dyrektywa MCP) – przynajmniej do poziomów emisyjnych zgodnych z dyrektywą;
 • poprawy jakości powietrza – za pomocą ograniczenia emisji ze źródeł spalania paliw, o całkowitej mocy w paliwie większej niż 50 MW (w przypadku stacjonarnego urządzenia technicznego – o mocy w paliwie większej niż 1 MW);
 • poprawy efektywności energetycznej, zgodnie z “Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” – np. dzięki energooszczędnym systemom napędowym czy energooszczędnym systemom oświetleniowym;
 • nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej – mowa tu o budowie lub przebudowie jednostek wytwórczych, które do generowania energii wykorzystują energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii takich – przykład to właśnie fotowoltaika, ale też instalacje czerpiące energię z ciepła odpadowego;
 • modernizacji lub rozbudowy sieci ciepłowniczych – w celu zmniejszenia strat w przesyle czy też likwidacji indywidualnych/zbiorowych źródeł niskiej emisji (emisji pyłów i gazów zawieszonych na wysokości do 40 m).

Formy dofinansowania:

 • pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych (ze względu na wyczerpanie alokacji nie ma możliwości wnioskowania o dotacje).

Warunki pożyczki:

 • kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 300 mln zł,
 • oprocentowanie pożyczki: na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
 • pożyczka preferencyjna może być częściowo umorzona w wysokości do 10% wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł, 
 • odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach kwartalnych.
 • okres finansowania – pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej,
 • okres karencji – przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych, liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Dodatkowe warunki:

 • Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „projectfinance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym,
 • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej,
 • Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2015 r. do 31.12.2025 r.

Termin naboru:

 • od 1 kwietnia 2022 r. do 16 grudnia 2022 r.