Dotacje - Programy Środowiskowe

"Młody ROLNIK"

To kolejna dotacja skierowana do przyszłych młodych rolników.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Wsparcie 200 000,00 zł udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej wypłacanej w dwóch ratach:

– 70%  – 140 000,00 zł płatne w terminie do 12 miesięcy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy;

– 30% – 60 000,00 zł płatna po zrealizowaniu przez młodego rolnika założeń określonych w biznesplanie.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

Z dotacji może skorzystać każdy młody rolnik będący pełnoletnią osobą fizyczną w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i który pracuje w tym gospodarstwie. 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

Dotacje można przeznaczyć na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwach zajmujących się produkcją produktów rolnych, a także przygotowaniem do obrotu produktami rolnymi wytwarzanymi w gospodarstwie. Otrzymane wsparcie będzie można przeznaczyć na:

 • inwestycje w budownictwo związane z budynkami lub budowlami służącymi do produkcji nieprzetworzonych produktów rolnych lub na sprzedaż,
 • nabycie nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu komputerowego wspomagających produkcję lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych,
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich,
 • zakup nieruchomości rolnej,
 • zakup zwierząt gospodarskich lub innych zwierząt potrzebnych do produkcji zwierzęcej,
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych wpierających wytwarzanie nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowanie ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności co najmniej 12 miesięcy (np.: oprogramowanie komputerowe).

WAŻNE: Na środki trwałe (m.in. maszyny, sprzęt, nieruchomości, zwierzęta) trzeba przeznaczyć minimum 70%. Natomiast pozostałe 30% kwoty otrzymanej dotacji można przeznaczyć na zakup środków do produkcji rolnej np.: nawozów, paliwa, środków ochrony roślin, paszy dla zwierząt.

KLUCZOWE WARUNKI

Osoba zainteresowane programem powinny:

 • w momencie składania wniosku mieć ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat
 • Rozpocząć działalność rolniczą (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o dotacje, albo nie rozpoczęło się jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • Nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji rozpocząć działalność rolniczą jako kierujący w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej dla województwa lub krajowej (w zależności od tego, która z nich jest niższa) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; użytki rolne tego gospodarstwa nie mogą przekraczać 300 ha, a wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 • Posiadany przez beneficjenta areał rolny, będący przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – w zależności od tego, która jest niższa);
 • Przedłożyć biznesplan rozwoju działalności rolniczej związanej z produkcją lub przygotowaniem do sprzedaży nieprzetworzonych produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie;
 • Rozpoczęcie prowadzenia rachunkowości rolniczej, w tym ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie;
 • Posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności związane z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji w terminie do 3 lat od otrzymania wpłaty pierwszej raty dotacji.

MOMENT ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Za moment rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej uznaje się dzień, kiedy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Wniosek o przyznanie pomocy może złożyć osoba, która na tym etapie nie jest jeszcze właścicielem lub posiadaczem co najmniej 1 ha.

KTO NIE BĘDZIE MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z DOTACJI?

Wsparciem nie zostaną objęte osoby, które otrzymały przed dniem złożenia wniosku:

   • premię w ramach interwencji I.10.5 Rozwój małych gospodarstw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej
   • premię dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
   • wsparcie na ułatwienie startu młodym rolnikom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
   • wsparcie na ułatwienie startu młodym rolnikom w ramach Sektorowy Program Operacyjny 2004-2006.

WYKLUCZENIA

Wsparcie nie może zostać przeznaczone na działalność rolniczą związaną z:

 • hodowlą zwierząt futerkowych, wyjątek królik utrzymywany w celu produkcji surowca mięsnego
 • uprawa roślin wieloletnich na cele energetyczne
 • wybrane działy specjalne, np.: psy i koty rasowe

Wsparciu nie będą podlegały również:

   • inwestycje zrealizowane lub rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
   • Projekty budowlane realizowane na gruntach innych niż stanowiące wyłączną własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub podmiot jego małżeńskiej wspólności majątkowej.

ZOBOWIĄZANIA MŁODEGO ROLNIKA

Młody rolnik, który uzyska wsparcie zobowiązany jest do:

 • Realizacji założeń przedłożonego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 lata kalendarzowe
 • Realizacji i podjęcia działań, za które przyznano punkty z tytułu następujących kryteriów wyboru: prowadzenie produkcji zwierzęcej czy uczestnictwo w systemach jakości 
 • Osiągnięcia w wyniku realizacji biznesplanu (czyli najpóźniej w roku docelowym) wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa w stosunku do wielkości wyjściowej co najmniej:
 1. o 30% – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość ekonomiczną co najmniej 15 000 euro i mniej niż 25 000 euro,
 2. o 20% – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość ekonomiczną co najmniej 25 000 euro i mniej niż 50 000 euro,
 3. o 15% – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość ekonomiczną co najmniej 50 000 euro i mniej niż 100 000 euro,
 4. o 10% – w przypadku, gdy gospodarstwo beneficjenta miało wyjściową wielkość ekonomiczną co najmniej 100 000 euro,
 5. do poziomu 19 500 euro – w przypadku, gdy gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego nie spełniało wymogu wyjściowej wielkości ekonomicznej.
   • Osiągnięcia w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich swoich przychodach co najmniej 60% udziału uzyskiwanych przychodów
   • Prowadzić działalność rolniczą w gospodarstwie jako kierujący oraz prowadzić rachunkowość rolniczą
   • Skorzystać z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej „Kompleksowe doradztwo rolnicze”
   • Uzupełnić wykształcenie, jeśli nie został spełniony przez wnioskodawcę ten wymóg w momencie składania wniosku o dofinansowanie

TERMINY

Wnioski przyjmowane będą od dnia 30.08.2023 r. do 29.09.2023 r.