Dotacje - Programy Środowiskowe

"Modernizacja gospodarstw rolnych
OBSZAR D"

To kolejna dotacja skierowana do rolników prowadzona przez ARiMR w ramach Poddziałania 4.1 Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych: Modernizacja gospodarstw rolnych PROW 2014-2020 (obszar D).

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Wsparcie udzielane jest w formie dotacji bezzwrotnej w wysokości:

– 60% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych

– 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych

Maksymalne wsparcie przewidziane na jednego Beneficjenta i jedno gospodarstwo rolne wynosi:

 • 600 000,00 zł – inwestycje związane bezpośrednio z budową i modernizacja budynków inwentarskich lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie bądź budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca
 • 250 000,00 zł – pozostałe inwestycje jak: zakup maszyn rolniczych i inwestycje niezwiązane z produkcja zwierzęcą

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

Dotacje można przeznaczyć m. in. na inwestycje:

 • Zakup lub leasing nowych maszyn 
 • Zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej
 • zakładania sadów i plantacji krzewów owocowych owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat
 • ogólne, związane z wydatkami, o których mowa w wymienionych punktach, np.:  koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w tym studia wykonalności
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnik, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli:

 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 1. gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
 2. nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.
 • w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb, i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

JAKIE SĄ WYMAGABNIA DODATKOWE?

 • Pomoc może być przyznana wyłącznie w przypadku, gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów, oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych
 • Pomoc dotyczy gospodarstw prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej
 • Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej równowartość 13 tys. euro i nie jest większa niż 200 tys. euro
 • W związku z realizacją operacji wartość dodana brutto w gospodarstwie ma wzrosnąć co najmniej o 10% w odniesieniu do roku bazowego w okresie 5 lat od dnia przyznania pomocy
 • O pomoc może ubiegać się rolnik, który prowadzi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność rolniczą
 •  

WYKLUCZENIA

Kosztami kwalifikowanymi nie będą:

 • nabycie nieruchomości
 • nabycie maszyn tego samego rodzaju jak nabyte w ramach PROW 2007–2013 w związku z podjęciem albo rozwojem działalności pozarolniczej albo w celu wyposażenia tego samego gospodarstwa – w przypadku gdy o pomoc ubiega się beneficjent PROW 2007–2013 lub współposiadacz tego gospodarstwa
 • podatku od towarów i usług 
 • nabycia rzeczy używanych
 • leasing zwrotny oraz ubezpieczenia
 • kosztów dostosowania do norm lub wymogów unijnych
 • nabycie zwierząt
 • kosztów poniesionych w związku z realizacją inwestycji odtworzeniowych
 • inwestycji trwale związanych z gruntem lub nieruchomością, w tym inwestycji związanych z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat:
  • innych niż położone na gruntach stanowiących własność lub współwłasność podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub przedmiot użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat liczony od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub
  • realizowanych przez osoby wspólnie wnioskujące
 • kosztów dokończenia: budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej

 

TERMINY

Wnioski przyjmowane będą od dnia 05.06.2023 r. do 05.07.2023 r.