Modernizacja Gospodarstw Rolnych Obszar E

Nawadnianie w Gospodarstwie

W związku z coraz częściej występującymi okresami suszy, które powodują nadmierne przesuszenie gleb, co z kolei wpływa negatywnie na wysokość oraz jakość plonów, w celu poprawy gospodarki wodnej i zwiększenia zasobów wody dla potrzeb uprawianych roślin, w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” wprowadzona została możliwość realizowania inwestycji w nawodnienia w gospodarstwach. W tym celu wyodrębniony został nowy, odrębny obszar wsparcia, tzw. obszar nawadniania w gospodarstwie.

Kto może ubiegać się o pomoc w ramach operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie?

O pomoc może ubiegać się rolnik, o którym mowa w art. 17 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego, jeżeli:
1) jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:
   a) gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 55(3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami, lub
   b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r., – położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”;
2) w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych;
3) ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”
4) nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznaniu pomocy na podstawie przepisów UE.

Na jakie operacje może być przyznana pomoc?

Pomoc może być przyznana na operację:
➢ obejmującą wyłącznie inwestycje związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności rolniczej oraz nawadnianiem;
➢ uzasadnioną ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności jej kosztów;
➢ której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych;
➢ która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu;
➢ spełniającą wymagania określone przepisami prawa mającymi zastosowanie do inwestycji realizowanych w ramach operacji;
➢ której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
➢ jeżeli inwestycja objęta tą operacją spełnia warunki określone w art. 46 ust. 1–4, ust. 5 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013, z tym że współczynnik procentowy, zwany dalej „współczynnikiem potencjalnej oszczędności wody” (o którym mowa w art. 46 ust. 4 akapit pierwszy i ust. 6 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1305/2013), wynosi co najmniej 10%.

Jaki jest maksymalny okres realizacji operacji?

Pomoc przyznaje się na operację, która będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową (tj. po zrealizowaniu całej operacji), powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, zwaną dalej „umową”, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Jakie rodzaje kosztów są uznawane za kwalifikowalne?

W obszarze nawadniania w gospodarstwie pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1) wykonania ujęć wody,
2) zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
3) budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, które mogą obejmować koszty:
✓ wykonania ujęć wody na potrzeby nawadniania w gospodarstwie, w tym studni lub zbiorników,
✓ zakupu nowych maszyn i urządzeń, w szczególności do poboru, mierzenia poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, a także nowych instalacji do rozprowadzania wody oraz instalacji nowych systemów nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem,
✓ budowy, zakupu lub instalacji elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie, w tym zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
✓ zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby nawadniania w gospodarstwie,
✓ opłat za patenty lub licencje,
4) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”.

Co można zaliczyć do kosztów ogólnych?

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.:
• przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a) kosztorysów,
b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
c) operatów wodnoprawnych,
d) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
e) dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej,
f) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
g) projektów technologicznych;
• sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
• związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
• opłat za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności; w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji w obszarze nawadniania w gospodarstwie.

Jaki jest maksymalny poziom i wysokość pomocy?

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany. Standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika” wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 tys. zł, na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Do realizacji mogą być przyjęte operacje, w których planowana wysokość kosztów kwalifikowalnych wynosi powyżej 15 tys. zł.