Modernizacja Gospodarstw Rolnych Obszar F

Zielona Energia

„Modernizacja gospodarstw rolnych” to nowy obszar wsparcia, tzw. obszar zielona energia w gospodarstwie umożliwiający realizowanie inwestycji polegających na zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Rolnik tj. osoba fizyczna, wspólnicy spółek cywilnych, osoba prawna, spółka osobowa prawa handlowego, oddział przedsiębiorcy zagranicznego
✓ który jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego1 lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej2 położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
✓ w gospodarstwie tym prowadzi w celach zarobkowych działalność rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb i działalność ta nie jest prowadzona w celach naukowo-badawczych,
✓ ma nadany numer identyfikacyjny,
✓ nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznaniu pomocy na podstawie przepisów UE.

Jakie warunki musi spełnić operacja, żeby pomoc mogła zostać przyznana?

Pomoc może być przyznana na operację polegające na zakupie urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego oraz jej magazynowania, a także budowy lub zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego i magazynowania tej energii lub zakupie pomp ciepła, jeżeli spełnia wymagania określone w Programie, rozporządzeniu oraz innych przepisach prawa związanych z realizacją operacji w tym m.in.:
✓ jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem racjonalności kosztów;
✓ zapewnia osiągnięcie i zachowanie celów poddziałania;
✓ jeżeli dotyczy zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego w gospodarstwie, w tym na budynkach, o ile pokrycie dachu na tych budynkach nie jest wykonane z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest;
✓ jeżeli urządzenia objęte pomocą będą usytułowane na gruntach rolnych zabudowanych;
✓ jeżeli będzie realizowana na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego lub pomp ciepła;
✓ jeżeli będzie realizowana na gruntach stanowiących własność lub współwłasność Wnioskodawcy lub będących przedmiotem użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego zawartej na czas nieoznaczony albo na okres co najmniej 7 lat liczony od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
✓ której koszty kwalifikowalne nie są finansowane z udziałem innych środków publicznych
✓ której realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych;
✓ jeżeli będzie dostosowana do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa wynikającego z projektu instalacji urządzeń, a całkowita moc urządzeń wytwarzających energię elektryczną w gospodarstwie nie przekroczy 50 (kW), przy czym całkowita moc wykorzystana na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych znajdujących się w gospodarstwie nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego znajdujących się w gospodarstwie.

Jaki jest maksymalny czas realizacji przedsięwzięcia?

Pomoc przyznaje się na operację, która będzie realizowana bez podziału na etapy, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową (tj. po zrealizowaniu całej operacji), powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, zwaną dalej „umową”, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Co jest kosztem kwalifikowanym inwestycji?

W obszarze zielona energia w gospodarstwie pomoc przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty:
1. Zakupu urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii elektrycznej o pojemności wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh) nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wyrażonej w kW i przelicznika wynoszącego 0,5;
2. Zakupu pomp ciepła – jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt 1;
3. Zakupu systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej – jeżeli będą sprzężone z urządzeniami o których mowa w pkt 1;
4. Budowy lub zakupu infrastruktury technicznej niezbędnej do instalacji urządzeń lub systemów, o których mowa w pkt 1–3;
5. Zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby funkcjonowania systemów zarządzania przepływami energii elektrycznej;
6. Opłat za patenty lub licencje oraz ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami ogólnymi”.

Co jest kosztem ogólnym inwestycji?

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczyć można koszty ogólne związane z przygotowaniem i realizacją operacji, tj.:
• przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
a) kosztorysów,
b) projektów architektonicznych lub budowlanych,
c) ocen lub raportów oddziaływania na środowisko,
d) wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości,
e) projektów technologicznych;
• sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego;
• związane z kierowaniem robotami budowlanymi;
• opłat za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.
W wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
Za kwalifikowalne traktuje się koszty ponoszone od dnia, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy, i jeżeli realizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji w zakresie danego kosztu została rozpoczęta nie wcześniej niż w tym dniu, a w przypadku kosztów stanowiących koszty ogólne, poniesionych nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2014 r.

Wysokość dofinansowania

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Maksymalny poziom pomocy jest zróżnicowany. Standardowo pomoc przyznaje się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych, przy czym w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika” wynosi ona 60% kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł, na jednego Beneficjenta i na jedno gospodarstwo.