Dotacje - Programy Środowiskowe

"Mój prąd"

Program Mój Prąd informacje podstawowe

Mój Prąd to kolejny rządowy program, którego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub cieplnej) jak również zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Założeniem tego Programu jest, aby przedsięwzięcia przyczyniały się do realizacji krajowego udziału OZE w konsumpcji i wytwarzaniu energii ogółem oraz by zapewniały poszanowanie środowiska i ochrony krajobrazu.

Dla kogo?

Dotacja z Programu Mój Prąd wersja 4.0 są skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych. Będą mogły ją otrzymać jedynie te osoby, które zamontują i zgłoszą instalację fotowoltaiczną po 01.04.2022 roku lub Ci, którzy przejdą z systemu opustów do net-billingu.

Warto zaznaczyć, że dotację z Mój Prąd 4.0 mogą otrzymać nie tylko osoby, które nie składały jeszcze wniosku w poprzednich naborach, ale także te, które skorzystały już dofinansowania do mikroinstalacji (np. z Mój Prąd).

Terminy

Program realizowany będzie w latach 2021 – 2023, przy czym:

– zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2023 r.

– środki wydatkowane będą do 31.12.2023 r.

Zakres wsparcia

Mój Prąd 4.0 uwzględnia dotację na:

Mój prąd 4.0
Zakup, dowóz i wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej,
Mój prąd 4.0
Zakup, dowóz i montaż urządzeń do magazynowania energii lub magazynowania ciepła
Mój prąd 4.0
Zakup, dowóz i instalację systemów do zarządzania wytworzoną energią.

O dofinansowanie można wnioskować na inwestycje sprzężone, tj. połączone np. fotowoltaika z magazynem energii, jak i dla każdej z osobna – np. tylko na magazyn energii. Warto wspomnieć, że o dotację na nowe elementy programu (magazyny ciepła/energii oraz systemy zarządzania) będą mogli wnioskować Ci, którzy skorzystali już z dotacji w poprzednich edycjach.

Na jakie urządzenia przysługuje dofinansowanie?

 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.
 • Nie podlegają dofinansowaniu przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory
  ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem. Minimalna pojemność magazynu ciepła – 20 dm3 (1 dm3 = 1 litr).
 • Nie podlegają dofinansowaniu urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh. cena za 1 kWh nie może przekroczyć 6 tys. zł.
 • Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Dotacja Mój Prąd 4.0 nie przysługuje:

 • osobom, które skorzystały już z innej dotacji na PV, która nie przewidywała możliwości otrzymania dodatkowego dofinansowania do mikroinstalacji z innych bezzwrotnych środków publicznych;
 • na urządzenia do magazynowania ciepła, bezpośrednio niewpływające na autokonsumpcję – czyli np. na zasobniki c.w.u. zasilane przez piec na paliwo stałe czy gaz.
 • na objęte rozbudowy czy przebudowy istniejących systemów PV

Warunki programu Mój Prąd 4.0

Wsparciem są objęte koszty kwalifikowane poniesione w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku.

Dofinansowanie jest udzielane na przedsięwzięcia już zakończone przed złożeniem wniosku o dotację.

Środki są przyznawane jednokrotnie w ramach danej umowy kompleksowej (wyjątkiem są oczywiście są m.in. osoby z poprzedniej edycji Mój Prąd, które kwalifikują się do wsparcia).

 

Montowane urządzenia muszą być nowe, tj. wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

Otrzymane środki z Mój Prąd są zwolnione z podatku PIT.

Mój Prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną

Wymagane będzie potwierdzenie rozliczania się w net-billingu.

Środki na dodatkowe elementy – tj. systemy magazynowania i zarządzania energią przysługują jedynie po zgłoszeniu do dofinansowania mikroinstalacji.

O czym powinien pamiętać Beneficjent Programu Mój Prąd 4.0?

Mój prąd 4.0
na inwestorach, którzy skorzystają z Mój Prąd 2022 spoczywa obowiązek korzystania z instalacji przez co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia.
Mój prąd 4.0
dotacja nie przysługuje na instalacje montowane na dachach wykonanych z azbestu (beneficjent będzie musiał wymienić poszycie, na swój koszt, zanim przystąpi do montażu).
Mój prąd 4.0
na pieniądze nie będą też mogły liczyć te osoby, które nadmiernie przewymiarują instalację (czyli te, które u których liczba energii wytworzonej i oddanej do sieci przekroczy 120% energii pobranej w roku rozliczeniowym)
Mój prąd 4.0
nie ma możliwości połączenia dofinansowania z Mój Prąd 4.0 oraz Czyste Powietrze.
Mój prąd 4.0
Od 2021 roku beneficjenci Mój Prąd mają obowiązek umieścić w dobrze widocznym miejscu tablicę informującą, że inwestycja została wsparta środkami publicznymi.
Mój prąd 4.0

przez okres trwałości, beneficjent nie może:

 • zmieniać przeznaczenia budynku (z mieszkalnego na inny),
 • demontować instalacji i urządzeń dofinansowanych,
 • zmieniać miejsca lokalizacji przedsięwzięcia,
 • odsprzedawać lub zastawiać urządzeń.

Kontrola w Programie Mój Prąd 4.0

Przedsięwzięcia mogą być kontrolowane przez NFOŚiGW lub Instytucje Pośredniczące. Kontrole te mogą odbyć się w okresie od złożenia wniosku, do końca trwałości dofinansowania. Weryfikacje będą odbywać na losowo wybranej próbie beneficjentów. W przypadku nieprawidłowości, wymagane może być: złożenie korekty, wyjaśnień, uzupełnień. W przypadku naruszenia zapisów regulaminu lub programu możliwe jest nawet wypowiedzenie umowy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania Mój Prąd 2022 jest powiązana z zakupem dodatkowych rozwiązań. Jednak tak jak w poprzednich wersjach Programu, utrzymana została zasada, według której dofinansowanie nie może przekroczyć połowy kosztów inwestycji.

Zgodnie z nowymi zasadami, osobom, które jeszcze nie skorzystały z dofinansowania przysługują następujące kwoty:

Wyłącznie na instalację PV

do 6 000 zł

Na instalację PV sprzężoną z innym elementem

do 7 000 zł

Na magazyn ciepła

do 5 000 zł

Na magazyn energii

do 16 000 zł

Na system zarządzania energią (EMS) i systemów zarządzania energią w domu (HEMS)

do 3 000 zł

Dotacja na to rozwiązanie będzie jednak uzależniona od zastosowania magazynu energii lub ciepła.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wnioski w “Mój Prąd” można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Wnioski w wersji papierowe nie podlegają rozpatrzeniu i zostaną odrzucone.

Jak uzyskać dofinansowanie w programie Mój Prąd

 1. Zakup

  Podejmując decyzję o zakupie zwróć uwagę na wiek montowanych urządzeń (nie mogą być starsze niż 2 lata). Postaraj się również, aby faktury były wystawione na dane osoby, która podpisze później umowę kompleksową. To w znacznym stopniu ułatwi uzyskanie środków.

 2. Montaż

  Fotowoltaika musi zostać zainstalowana przez przeszkolone w tym kierunku osoby. Od października 2019 roku, instalacji możesz dokonać samodzielnie, o ile posiadasz niezbędne kwalifikacje.

 3. Zgłoszenie

  Po prawidłowym montażu, kolejnym krokiem jest zgłoszenie fotowoltaiki wraz z niezbędnymi dokumentami do operatora energetycznego, właściwego dla danego regionu.

 4. Umowa i wymiana licznika

  Jeśli poprzednie etapy przebiegły pomyślnie, następuje podpisanie umowy kompleksowej i instalacja licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy. W przypadku niektórych operatorów, może się zdążyć, że najpierw zostanie wymieniony licznik, a dopiero później nastąpi podpisanie umowy kompleksowej.

 5. Przyłączenie

  Po skutecznym wypełnieniu formalności z operatorem, następuje właściwe przyłączenie instalacji do sieci energetycznej.

 6. Wniosek do programu „Mój Prąd”

  Aplikację o dopłatę należy złożyć po zakończeniu projektu instalacji, czyli po dniu w którym nastąpiło przyłączenie instalacji do sieci.