Dotacje - Programy Środowiskowe

"Moje Ciepło"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest liderem we wdrażaniu programów zmieniających na lepsze jakość życia w Polsce. Od ponad 30 lat inicjuje i wspiera działania na rzecz środowiska i transformacji energetycznej.Potwierdzeniem tego jest m.in. nowy Program zapowiedziany 8 lutego 2022 r.  podczasjednego z cyklu spotkań informacyjnych projektu Doradztwa Energetycznego – „Moje Ciepło”. Program ten wszedł w życie 29 kwietnia 2022 r.

Celem tego programu jest wsparcie inwestycji w pompy ciepła dla nowopowstałych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym.

Najważniejsze założenia programu:

Od kiedy?

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31.12.2026 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania dedykowanej puli środków. Okres wdrażania programu “Moje Ciepło” realizowany będzie w latach 2021 -2027, przy czym:

  • podpisywanie umów podejmowane będzie do 31.12.2026 roku;
  • środki wydatkowane będą do 31.12.2027 roku.

Kto jest Beneficjentem Programu?

Beneficjentem programu jest właściciel lub współwłaściciel (odbiorcy końcowi) nowego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego (wolnostojącego, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej), w których dopuszcza się:

  • wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych;
  • albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej (nieprzekraczającej jednak 20 proc. jego powierzchni).

Co z dochodem?

Program Moje Ciepło nie jest uzależniony od dochodu.W programie prawdopodobnie została uwzględniona Karta Dużej Rodziny, która podwyższa poziom dofinansowania.

Jakie budynki zostaną objęte dofinansowaniem?

Dofinansowaniem są objęte nowe budynki, w przypadku których na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

– nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu, lub

– złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – jednak nie to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

– lub złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 roku.

– spełniają normy dotyczące podwyższonego standardu energetycznego (więcej na ten temat tutaj).

Ile i w jakiej formie?

Formą wsparcia udzielanego w ramach tego programu ma być dotacja do 30 % albo 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. W zależności od rodzaju zastosowanej pompy ciepła:

  • w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7.000 zł;
  • w przypadku natomiast gruntowej pompy ciepła to maksymalnie 21.000 zł.

UWAGA! dofinansowanie z programu “Moje Ciepło” nie jest, tak jak w przypadku “Czystego Powietrza” uzależnione od dochodu beneficjenta. Ponadto w programie została uwzględniona Karta Dużej Rodziny, która podwyższa poziom dotacji.

Sam budżet programu “Moje Ciepło” wynosi600 mln zł i finansowany jest z Funduszu Modernizacyjnego.

O czym należy jeszcze pamiętać?

Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać również o:

– zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja

– formalnym warunku otrzymania dotacji na pompę ciepła: uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku.(więcej na ten temat tutaj).

W jakich przypadkach nowopowstały budynek nie zostanie objęty dofinansowaniem?

Istnieje możliwość, że nowy budynek nie zostanie objęty dofinansowaniem, w przypadku kiedy w budynku będzie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe lub gdy kominek będzie pełnił funkcję ogrzewania i będzie to na przykład kominek z płaszczem wodnym.

Jak złożyć wniosek?

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez generator wniosków o dofinansowanie (GWD). Wniosek może zostać złożony przez Wnioskodawcę osobiście albo przez ustanowionego pełnomocnika.  Do generatora można dostać się:

– bezpośrednio wchodząc na stronę: https://gwd.nfosigw.gov.pl/

W celu złożenia wniosku niezbędne jest użycie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Kontrola i okres jej trwałości inwestycji

NFOŚiGW ma możliwość kontroli /inwestycji na każdym jej etapie (w tym w okresie trwałości inwestycji). Wobec tego Beneficjent zobowiązany jest doeksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dniawpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek bankowy Beneficjenta.