Dotacje - Programy Środowiskowe

"Dofinansowanie na zakup i wyposażenie silosów "

Jednym z projektów realizowanych w ramach inwestycji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” jest program ARiMR na wsparcie projektów mających na celu poprawę infrastruktury magazynowej.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

 

Łączna pula środków przeznaczonych na przyznanie pomocy na operacje w ramach naboru: 320 mln PLN.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji:

– dla młodego rolnika – 60% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 60 000,00 zł. 

– dla pozostałych wnioskodawców – 50% kosztów kwalifikowanych jednak nie więcej niż 50 000,00 zł.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

O dofinansowanie może ubiegać się rolnik będący osobą fizyczną, spełniającą następujące warunki:

 • jest osobą pełnoletnią
 • przyznano mu płatności bezpośrednie na rok 2022 w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z., poz. 1775 i 2727)
 • posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej, na której będzie zamontowany silos objęty wsparciem
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r., poz. 2001 i 2727 oraz z 2023 r. poz. 412), zwany dalej numerem EP

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

Dotacje można przeznaczyć m. in. na zakup i instalacje infrastruktury magazynowej w celu zwiększania odporności regionu na sytuacje kryzysowe.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się:

– zakup nowego silosa 

– zakup nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosa, w tym:

 • wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem
 • czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosa, temperatury lub wilgotności,
 • przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy)
 • podpór do przenośników, o których mowa powyżej
 • podajników łopatkowych lub łańcuchowych
 • rękawów rozładowczych
 • koszy przejęciowych
 • nagrzewnic elektrycznych
 • kanałów napowietrzających
 • rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór
 • drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych)
 • zasuwy wysypowej
 • workowników
 • oprogramowania
 • innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, ze ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosa i są jego integralną częścią

– montaż i transport silosa wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosa, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

JAKIE DOKUMENTY WYMAGANE BĘDĄ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU?

 

Rolnik zainteresowany dofinansowaniem na budowę i wyposażenie silosów powinien dołączyć do wniosku:

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. działka ewidencyjną, na której będzie znajdował się silos objęty dofinansowaniem
 • co najmniej 1 ofertę lub inny dokument potwierdzający rozeznanie rynku w odniesieniu do każdego planowanego kosztu, którego wysokość przekracza 20 000,00 zł netto
 • oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie przez wnioskodawcę umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego – jeśli wnioskodawca pozostaje w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej
 • oświadczenie o zgodności wsparcia w ramach przedsięwzięcia z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich zgodnie z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 21.12.2022).

TERMINY

Wnioski przyjmowane będą od 05.06.2023 r. do dnia 05.07.07.2023 r.