Dotacje unijne 2021-2027

FENG
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

27 września 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła Program Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027. Program FENG stanowi kontynuacje dwóch wcześniejszych programów: Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 oraz Innowacyjna gospodarka 2007 – 2013.

Do głównych celów Programu należą:

 • Wzrost konkurencyjności MŚP
 • Zwiększenie potencjału w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii
 • Transformacja gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii
 • Rozwinięcie umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

Główne założenia programu:

 • Wsparcie całego procesu B+R+I
 • Wsparcie przedsiębiorstw na każdym etapie rozwoju
 • Współpraca nauki z biznesem
 • Koncentracja na Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach

Założenia te będą realizowane poprzez następujące priorytety:

 • Wsparcie dla przedsiębiorców,
 • Środowisko sprzyjające innowacjom,
 • Zazielenienie przedsiębiorstw,
 • Pomoc techniczna.

Program skierowany jest do:

 • przedsiębiorstw,
 • konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi,
 • sektora nauki,
 • instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji,
  instytucji finansowych.

Oferowane formy wsparcia:

 • dotacje,
 • instrumenty finansowe,
 • kapitałowe oraz gwarancyjne,
 • instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne.

Priorytet 1 – wsparcie przedsiębiorców

Cel szczegółowy – Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (SO1).

Wsparcie w ramach tego priorytetu będzie działać się na dwa moduły – obowiązkowe w każdym projekcie oraz dodatkowe wspierające projekt.

Moduły Obowiązkowe:

MODUŁ B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Badania przemysłowe.
 • Prace rozwojowe, w tym tworzenie demonstratora/prototypu, testowanie go.
 • Efektem modułu B+R powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI

W ramach tego modułu możliwe jest finansowanie:

 • wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R, w formie innowacyjnych rozwiązań, spójnych z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji, a także innych kosztów bezpośrednio związanych z tymi wdrożeniami.
 • Prace B+R mogą być dofinansowane w ramach modułu „B+R”, sfinansowane z innych środków lub zakupione przez Wnioskodawcę.

Moduły uzupełniające

 

MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych, z obszarami krajowych inteligentnych specjalizacji
 • Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, zgodnie z definicją w GBER

MODUŁ CYFRYZACJA

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Inwestycje związane z zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów, produktów, usług oraz modelu biznesowego
 • Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w przedsiębiorstwach
 • Wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych, z możliwości uzyskania wsparcia wykluczone będą natomiast wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie.

MODUŁ ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

Moduł ten będzie dotyczył takich zagadnień jak:

 • Transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Ekoprojektowanie ETV, LCA, PEF
 • Realizowane inwestycje powinny wykazywać istotny wkład w realizację celów środowiskowych.

MODUŁ KOMPETENCJE

W ramach tego modułu Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie na:

 • Doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających
 • Zdobywanie przez nich nowych umiejętności i kwalifikacji w tym kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w szczególności z zakresu obszarów: prac B+R, inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłu w kierunku gospodarki 4.0, transferu technologii, zarządzania innowacjami, komercjalizacji wyników prac B+R, kompetencji z zakresu internacjonalizacji, ochrony własności przemysłowej, cyfryzacji, polityki klimatycznej, ekoprojektowania, gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki niskoemisyjnej, a także kompetencji niezbędnych do obsługi infrastruktury badawczej sfinansowanej w ramach kompleksowego projektu.

MODUŁ INTERNACJONALIZACJA

Wnioskodawca będzie mógł uzyskać finansowanie m.in. na:

 • Komercjalizację wyników prac B+R za granicą
 • Udział w międzynarodowych łańcuchach dostaw
 • Promocję produktów lub usług na rynkach zagranicznych
 • Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej poza Polską lub ich obrona
 • Limit kosztów na wydatki w w/w module będzie określony w kryteriach wyboru projektów.

Priorytet 2: Środowisko sprzyjające innowacjom

  1. Cel szczegółowy (): Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii (EFRR) (SO1)

  2. Cel szczegółowy (ii): Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych (EFRR) (SO2)

  3. Cel szczegółowy (iii): Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne (EFRR) (SO3)

 

Moduły jakie zostaną wprowadzone w ramach tego priorytetu to m.in.

MODUŁ ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI SEKTORA NAUKI DO WSPÓŁPRACY

Wspierane będą:

 • Międzynarodowe Agendy Badawcze
 • Projekty Teamowe
 • Współpraca najlepszych zespołów badawczych w formie konsorcjów w wybranych obszarach strategicznych o Wsparcie infrastruktury organizacji badawczych na rzecz gospodarki

MODUŁ TRANSFER TECHNOLOGII

Wspierane będą:

 • Wsparcie przygotowania do komercjalizacji rozwiązań technologicznych.
 • Podnoszenie kompetencji biznesowych zespołów badawczych na uczelniach weryfikacja ich zgodności z potrzebami rynku, również poprzez współpracę z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji, ośrodkami innowacji, grupami roboczymi KIS.
 • Instrumenty rozwijające spin-offy, w tym z udziałem inwestorów prywatnych, a także wspierające komercjalizację rozwiązań opracowanych przez indywidualnych innowatorów.

MODUŁ WSPARCIE INICJATYW WYSELEKCJONOWANYCH NA POZIOMIE
UNII EUROPEJSKIEJ

W ramach priorytetu możliwe będzie:

 • Finansowanie projektów z Seal of Excellence z HE lub innych programów UE
 • Wsparcie projektów IPCEI.
 • Finansowanie projektów realizowanych przez polskich partnerów w obszarach KIS w ramach partnerstw ponadnarodowych S3.

MODUŁ ALTERNATYWNE METODY FINANSOWANIA I REALIZACJI PRAC B+R

Możliwości:

 • Wspólne przedsięwzięcia badawcze
 • Granty na Eurogranty
 • Innowacyjne zamówienia publiczne

MODUŁ PROJEKTY PILOTAZOWE I MONITORINGOWE, ANIMACJE, SIECIOWANIE

Możliwości:

 • Inno_lab
  Projekt dot. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.
  Projekt Inno_Regio_lab.

MODUŁ ROZWÓJ PRZEDSIEBIORSTW POPRZEZ WSPARCIE KLASTRÓW

Możliwości:

 • Planowane jest przede wszystkim wzmocnienie zasobów ludzkich i infrastrukturalnych testowanie nowych usług, budowa platform oraz umiędzynarodowienie.
 • Wsparcie dostosowane jest do poziomu rozwoju klastra i powiązane jest z wdrażaniem nowych usług przez klastry dla firm.

MODUŁ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ WSPARCIE OŚRODKÓW INNOWACJI

Możliwości:

 • Wsparcie potencjału rozwojowego akredytowanych na poziomie centralnym podmiotów.
 • Wsparcie świadczenia wysokiej jakości usług proinnowacyjnych przez akredytowane konsorcja.

MODUŁ ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIALALNOŚĆ INNOWACYJNĄ

W ramach Programu wspierane są działania kierowane do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną, które nie posiadają doświadczenia w realizacji projektów B+R
finansowanych z środków UE.

Priorytet 3: Zazielenienie Przedsiębiorstw

Moduły jakie zostaną wprowadzone w ramach tego priorytetu to m.in.

– WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I REDUKCJI EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH

– ROZWÓJ INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW I SIECI ENERGETYCZNYCH ORAZ SYSTEMÓW MAGAZYNOWANIA ENERGII POZA TRANSEUROPOEJSKĄ SIECIA ENERGETYCZNĄ (TEN-E)

Priorytet 4: POMOC TECHNICZNA

Ze środków pomocy technicznej są finansowane działania dotyczące:

 • Zapewnienia sprawnego systemu realizacji Programu, w szczególności w zakresie naboru i selekcji projektów, systemu monitorowania, ewaluacji, kontroli, certyfikacji
 • Zapewnienia skutecznego systemu informacji i promocji Programu
 • Zapewnienia rozwoju potencjału beneficjentów, ostatecznych odbiorców i potencjalnych beneficjentów oraz wzmocnienie ich kompetencji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będzie można składać do

 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w przypadku kiedy Wnioskodawcą będzie duże przedsiębiorstwo, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi, Konsorcja dużych z: MŚP i organizacjami badawczymi,
 • Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości w przypadku kiedy Wnioskodawcą będą firmy z sektora MŚP lub Konsorcja MŚP.