Dotacje unijne 2021-2027

FENIKS
Fundusze Europejskie Na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FENIKS) na lata 2021-2027 to następca dobrze znanego z perspektywy finansowej 2014-2020 unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Budżet Programu wynosi ponad 25 miliardów euro (w formie dotacji, instrumentów finansowych i instrumentów łączących finansowanie zwrotne oraz dotacyjne) i będzie przeznaczony na kluczowe projekty środowiskowe, energetyczne oraz transportowe, a także na wsparcie w obszarze kultury i ochrony zdrowia.

Cele programu

Głównym celem Programu jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, głównie poprzez:

 • obniżenie emisyjności gospodarki transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym;
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne;
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030;
 • poprawę bezpieczeństwa transportu;
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia;
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.

Założenia Programowe

Realizacja Programu FENIKS 2021-2027 ma przyczynić się do:

 • zwiększenia efektywności energetycznej mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw oraz zwiększenia udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii;

 • poprawy jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania sieci elektroenergetycznych oraz rozwoju inteligentnych sieci gazowych i wzrostu ich znaczenia w nowoczesnym, zielonym systemie energetycznym;

 • zwiększenia odporności na zmiany klimatu (w tym na susze i powodzie) oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (wzrost zdolności retencyjnych oraz poprawę systemów monitorowania i zarządzania kryzysowego);

 • poprawy gospodarowania wodą pitną oraz ściekami komunalnymi, a także odpadami komunalnymi;

 • wzmocnienia ochrony bioróżnorodności i naturalnych ekosystemów, a także rozwijania systemu monitorowania zasobów przyrodniczych, aby ułatwić ich ochronę;

 • zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w transporcie;

 • poprawy spójności komunikacyjnej i ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego;

 • wzrostu dostępności pacjentów do wysokiej jakości usług zdrowotnych wraz ze zwiększeniem ich skuteczności;

 • wzmocnienie ochrony zabytków o krajowym i światowym znaczeniu, zarówno ruchomych, jak i nieruchomych

SEKTORY PROGRAMU I JEGO POSZCZEGÓLNE PRIORYTETY

A. SEKTOR ENERGIA I ŚRODOWISKO

PRIORYTET I
WSPARCIE SEKTORÓW ENERGETYKA I ŚRODOWISKO Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Cele szczegółowe:
– wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
– wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganiu ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego.
– wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej
– wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
– wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich oraz ograniczenie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

 

PRIORYTET II
WSPARCIE SEKTORÓW ENERGETYKA I ŚRODOWISKO Z EFRR

Cele szczegółowe:

– wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
– wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą UE 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
– rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną (TEN-E)
– wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
– wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

B. SEKTOR TRANSPORT

PRIORYTET III
TRANSPORT MIEJSKI

Cele szczegółowe:

– wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

 

PRIORYTET IV
WSPARCIE SEKTORA TRANSPORTU Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Cele szczegółowe:

– rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T
– rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności trans granicznej

 

PRIORYTET V
WSPARCIE SEKTORA TRANSPORTU Z EFRR

Cele szczegółowe:

– rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównoważonej i intermodalnej TEN-T
– rozwój i udoskonalenie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności trans granicznej

C. SEKTOR KULTURA

Cel szczegółowy – wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, wyłączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

D. SEKTOR ZDROWIE

Cel szczegółowy – zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

E. SEKTOR POMOC TECHNICZNA