Dotacje unijne 2021-2027

FEPW
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe.

Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne cele wskazanych jako priorytetowe w ramach Programu Polska Wschodnia kształtuje się następująco:

 1. Przedsiębiorczość i innowacje CP1 – 500 mln euro
 2. Energia i Klimat CP2 – 810 mln euro
 3. Spójna sieć transportowa – 930 mln euro
 4. Kapitał społeczny oraz usługi uzdrowiskowe – 230 mln euro
 5. Pomoc techniczna – 38 mln euro

OBSZAR INWESTYCJI

 • Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.

DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM?

Program skierowany jest w szczególności do:

 • mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność lub zamierzających prowadzić działalność na terenie makroregionu

 • ośrodków innowacji

 • przedsiębiorstw energetycznych

 • jednostek samorządu terytorialnego

 • podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach zadań jednostek samorządu terytorialnego

 • zarządzających obiektami użyteczności publicznej

 • jednostek samorządu terytorialnego o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej

 • miast makroregionu – organizatorów transportu miejskiego

 • PKP PLK S.A.

 • PKP S.A.

 • organizacji pozarządowych i ich partnerstw. 

  Jednak z efektów programu korzystać będą wszyscy mieszkańcy makroregionu oraz m.in. inwestorzy i odwiedzający go turyści.

CELE PROGRAMU

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla 5 wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój, w tym podejmowanie działań sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki oraz jakości życia w Polsce Wschodniej.

Cel ten będzie realizowany poprzez wybrane Polityki spójności.

 • CP 1 Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej
 • CP 2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa
 • CP 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności
 • CP 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym

Cele szczegółowe programu:

1. Wzmacnianie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;

 • Platformy startowe: Kompleksowe wsparcie dla innowacyjnych startupów oraz testowanie i weryfikowanie pomysłów
 • Wykorzystanie procesów wzorniczych w MŚP: przeprowadzenie audytu oraz stworzenie i wdrożenie strategii wzornicze
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – wprowadzanie inteligentnych rozwiązań z zakresu GOZ
 • Automatyzacja i robotyzacja MŚP – wprowadzanie rozwiązań technologicznych z zakresu automatyzacji i robotyzacji
 • Pożyczki na rozwój turystyki – kapitał dla firm branży turystycznej i branż pokrewnych

2. Wzmacnianie atrakcyjności osadniczej miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;

Adaptacja miast do zmian klimatu

 • zwiększenie odporności miast na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu
 • udostępnianie przestrzeni publicznej zachowującej funkcje przyrodnicze

Dystrybucja energii

 • rozwój systemów dystrybucyjnych Zrównoważona mobilność miejska
 • inwestycje w tradycyjną infrastrukturę (np. sieci trakcyjne, układ torowy)
 • zakup niskoemisyjnego taboru
 • węzły przesiadkowe, ścieżki rowerowe, systemy roweru miejskiego oraz systemy telematyczne

3. Zwiększenie dostępności transportowej makroregionu;

Infrastruktura drogowa

 • integracja regionalnych układów komunikacyjnych z siecią dróg ekspresowych
 • dostęp do sieci TEN-T
 • powiązania pomiędzy regionalnymi i subregionalnymi miastami PW

Infrastruktura kolejowa

 • rozwój infrastruktury sieci kolejowej,
 • bezpośrednie połączenie stolic województw PW (Wschodnia Magistrala Kolejowa)
 • włączenie w krajową i międzynarodową sieć kolejową

4. Wzrost wykorzystania potencjału turystyki dla rozwoju.

Uzdrowiska Polski Wschodniej

 • rozwój infrastruktury i wyposażenia podmiotów świadczących usługi sanatoryjne, uzdrowiskowe

Miejsca aktywności społecznej

 • unowocześnienie i wzmocnienie roli bibliotek
 • tworzenie Mediatek jako nowoczesnych centrów dostępu do wiedzy, kultury i nowych technologii

Produkty turystyczne

 • rozwój turystycznych szlaków tematycznych
 • wykorzystanie potencjału wielokulturowego dziedzictwa i unikalnych zasobów przyrodniczych

Instytucje Programu

Instytucjami, które będą obsługiwały Program Polska Wschodnia są:

 1. Instytucja Zarządzająca Ministerstwo obsługujące ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego Departament Programów Ponadregionalnych
 2. Instytucje Pośredniczące I stopnia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 4. Instytucja Audytowa Ministerstwo Finansów Departament Audytu Środków Publicznych
 5. Organ otrzymujący płatności od Komisji Ministerstwo Finansów Departament Instytucji Płatniczej