Dotacje unijne 2021-2027

KPO
Krajowy Plan Odbudowy

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 54 inwestycji i 48 reform.

Głównym celem programu jest wzmocnienie polskiej gospodarki. 1 czerwca br. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) został zaakceptowany przez Komisję Europejską. 17 czerwca br. KPO zostało zaakceptowane przez Radę UE. 

KPO zasili polską gospodarkę i przyspieszy jej rozwój, dzięki temu, że Polska otrzyma 158,5 mld złotych, w tym 106,9 mld złotych w postaci dotacji i 51,6 mld złotych w formie preferencyjnych pożyczek.

Cel główny KPO

Celem głównym KPO jest odbudowa potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki i wzrost poziomu życia społeczeństwa w dłuższym horyzoncie czasowym.

Cele szczegółowe KPO

 1. Jakościowy, innowacyjny rozwój gospodarki prowadzący do zwiększania jej produktywności, uwzględniający transformację cyfrową kraju i społeczeństwa
 2. Zielona transformacja gospodarki oraz rozwój zielonej, inteligentnej mobilności.
 3. Wzrost kapitału społecznego i jakości życia, w szczególności poprzez zapewnienie poprawy stanu zdrowia obywateli oraz wyższej jakości edukacji i umiejętności dostosowanych do potrzeb nowoczesnej gospodarki

KOMPONENTY

Do osiągnięcia celów KPO przyczyni się realizacja pięciu komponentów oraz działań (tj. reform i inwestycji) w ramach KPO. Układ celów stanowi klucz do zaproponowanej architektury KPO. Realizacja KPO została skoncentrowana wokół następujących, sześciu komponentów, stanowiących obszary koncentracji reform i inwestycji:
A. Odporność i konkurencyjność gospodarki;
B. Zielona energia i zmniejszenie energochłonności;
C. Transformacja cyfrowa;
D. Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia;
E. Zielona, inteligentna mobilność.

Komponent A
„Odporność i konkurencyjność gospodarki”

Cel: Zapewnienie odporności gospodarki na kryzysy, wzrostu produktywności oraz tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy

Cele szczegółowe:

 • Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu na przedsiębiorstwa
 • Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych
 • Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji
 • Zwiększenie dopasowania strukturalnego, efektywności i odporności kryzysowej rynku pracy

Komponent B
„Zielona energia i zmniejszanie energochłonności”

Cel:

Ograniczenie negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego oraz ekologicznego kraju.

Cele szczegółowe:

 • Poprawa efektywności energetycznej gospodarki
 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie degradacji środowiska

Komponent C
„Transformacja cyfrowa”

Cel:

Wzmocnienie przemian cyfrowych w sektorze publicznym, społeczeństwie i gospodarce.

Cele szczegółowe:

 • Poprawa dostępu do szybkiego Internetu.
 • Rozwój e-usług i ich konsolidacja, tworzenie warunków dla rozwoju zastosowań przełomowych technologii cyfrowych w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz usprawnienie komunikacji między instytucjami publicznymi, obywatelami i biznesem.
 • Wzrost bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zabezpieczenie infrastruktury przetwarzania danych oraz cyfryzacja infrastruktury służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Komponent D
„Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia”

Cel:

Sprawne funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych.

Cele szczegółowe:

 • Poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, dostępności oraz jakości świadczeń zdrowotnych, w szczególności w kluczowych obszarach ze względu na zagrożenia epidemiologiczne, choroby cywilizacyjne oraz sytuację demograficzną.
 • Rozwój kadr systemu ochrony zdrowia oraz wzmocnienie potencjału uczelni medycznych i podmiotów leczniczych biorących udział w kształceniu kadr medycznych.
 • Rozwój badań naukowych i sektora farmaceutycznego w odpowiedzi na wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia.

Komponent E
„Zielona, inteligentna mobilność”

Cel:

Rozwój zrównoważonego, bezpiecznego i odpornego systemu transportowego zapewniającego odpowiednią obsługę potrzeb gospodarki i społeczeństwa

Cele szczegółowe:

 • Zwiększenie udziału zero i niskoemisyjnego transportu oraz przeciwdziałanie i zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu na środowisko.
 • Zwiększenie dostępności transportowej, bezpieczeństwa i cyfrowych rozwiązań.