Program

"Mój prąd" - baza wiedzy

Nie. Regulamin programu nie przewiduje możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej bezpośrednio przez Beneficjenta. Wniosek składany jest wyłącznie w formie elektronicznej. Wnioski złożone w formie papierowej będą odrzucane.

 

Tak. W tym celu Wnioskodawca musi udzielić pełnomocnictwa konkretnej osobie, posługując się odpowiednim wzorem umieszczonym na stronie internetowej programu Mój Prąd w zakładce “o Programie”.

 

Nie. W przypadku finansowania instalacji (lub jej części) z innych środków publicznych nie ma możliwości ubiegania się o dotację w ramach programu Mój prąd. Wnioskodawca musi wybrać, z jakiego Programu chce skorzystać.

Nie. Dotacje udzielone w ramach programu Mój Prąd korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego.

Tak. Jednak zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Wnioskodawca zobowiązuję się do eksploatacji instalacji:

przez co najmniej 3 lata w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 2) PP Mój Prąd na lata 2019-2020 oraz

przez co najmniej 5 lat w przypadku dofinansowania udzielonego w ramach Części 1) PP Mój Prąd na lata 2021-2023

od dnia wypłaty dofinansowania we wskazanej we wniosku lokalizacji. Jeśli warunek ten będzie spełniony to nie ma przeciwskazań do przyszłej rozbudowy instalacji.

Można również rozbudować instalację bezpośrednio po otrzymaniu dotacji pod warunkiem, że rozbudowa nie będzie wiązała się z demontażem elementów instalacji, która podlegała dotacji.

Tak. W przypadku darowizny, sprzedaży nieruchomości, na której znalazła się instalacja dofinansowana z programu Mój Prąd konieczne jest w czasie czynności cywilno-prawnych przeniesienie okresu trwałości projektu na nowego nabywcę. O tym fakcie należy również poinformować NFOŚiGW w formie pisemnej.

Tak. W takim przypadku można złożyć więcej niż jeden wniosek. Dofinansowanie udzielane jest na konkretną instalację podłączoną do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE).

Tak. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur za dostawę i montaż instalacji. Regulamin Programu nie przewiduje innego dokumentu.

Tak. W takiej sytuacji należy zaznaczyć to we wniosku w pozycji: „Informacja o montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej jako „Montaż wykonany samodzielnie” oraz zaznaczyć stosowne oświadczenie o samodzielnym montażu mikroinstalacji w Zakładce Oświadczenia Generatora Wniosków o Dofinansowanie.

Wydatki na zakres rzeczowy wskazany we wniosku nie mogą zostać poniesione wcześniej niż od dnia 01.02.2020 r.

Tak. Jednak najlepiej jest kiedy faktura będzie wystawiona na dane Wnioskodawcy. Jeżeli nie ma takiej możliwości dane na fakturze powinny wskazywać, że dotyczą instalacji, wskazanej do dofinansowania (np. nazwisko, adres, nazwa towaru/usługi), we wniosku o dofinansowanie należy zaznaczyć, że Beneficjent jest współwłaścicielem instalacji.

Dodatkowo na fakturze Beneficjent powinien dopisać odręczne wyjaśnienie, dlaczego faktura została wystawiona na inną osobę (np. Wnioskodawcą jest – podać dane, faktura została wystawiona na żonę Wnioskodawcy – podać dane). Na fakturze należy również zamieścić dopisek, że faktura będzie przedstawiona tylko jednokrotnie do dofinansowania w ramach programu Mój prąd. Dopiski powinny być opatrzone podpisem Beneficjenta. W przypadku wątpliwości podczas oceny Beneficjent może zostać poproszony o dodatkowe wyjaśnienia/uzupełnienie wniosku.

W takim przypadku można przedstawić potwierdzeniez banku o zapłaceniu faktury lub oświadczenie Wykonawcy, że jego faktura została zapłacona w całości przez bank.

O dotację w ramach programu Mój Prąd można ubiegać się tylko jeżeli był to kredyt udzielony na warunkach komercyjnych/rynkowych. Ten sam zakres rzeczowy nie może być dofinansowany ze środków publicznych np. z pożyczki preferencyjnej, programów UE.

Oświadczenie o dokonanej zapłacie przedkładane jest w sytuacji, kiedy zapłata nie nastąpiła za pomocą przelewu z konta tylko płatność była dokonana gotówką. Wnioskodawca wraz z wnioskiem przekazuje oświadczenie,  że za fakturę nr …. z dnia … dokonał zapłaty gotówką, wraz z informacją kiedy została dokonana zapłata.

Nie. Program Mój Prąd dotyczy inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub na terenie działki, na której zlokalizowany jest budynek mieszkalny.

Ważne jest, aby mikroinstalacja była podłączona przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie Poboru Energii (PPE), była zawarta umowa kompleksowa oraz energia pochodząca z instalacji powinna służyć celom mieszkaniowym.

Tak, do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie instalacje o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służące na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) w tym samym okresie rozliczeniowym.

Regulamin programu określa, że okres kwalifikowalności kosztów może być kontynuowany do 2023 roku.

Status wniosku Mój Prąd można sprawdzić na oficjalnej stronie Programu.

Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pomocą Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) dostępnym na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Do złożenia wniosku potrzebne jest konto w GWD . Można je założyć z pomocą profilu zaufanego, banku lub innej instytucji dostarczającej e-dowód, certyfikatu kwalifikowanego lub za pomocą samej platformu GWD.