Program

"Moje Ciepło" - baza wiedzy

– Można, pod warunkiem, że w zestawie hybrydowym pompa ciepła spełnia wymagania techniczne uwzględnione w programie (m.in.: klasa efektywności energetycznej, i/lub współpraca z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym), natomiast drugi element zestawu nie stanowi źródła ciepła zasilanego paliwem stałym.

– W programie finansowane będą jedynie pompy CO (centralnego ogrzewania) lub CO + CWU.

– Niestety nie. Data kwalifikowalności kosztów to 01.01.2021 r.

– Wysokość dofinansowania będzie zależała od rodzaju zamontowanej pompy, do 7 tyś w przypadku pompy powietrznej i do 21 tyś w przypadku pompy gruntowej. W obu przypadkach jednak nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych. W przypadku osób posiadających kartę dużej rodziny wysokość zostanie zwiększony do 45% kosztów kwalifikowanych.

Każda osoba wskazana na druku pełnomocnictwa.

– Tak. Należy jednak mieć na uwadze, że koszt dokumentacji nie powinien być wyższy niż 5% kosztów kwalifikowanych.

– Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku (gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) można go zaktualizować wraz z zawartą w nim charakterystyką energetyczną. Jeżeli natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

1) zgodnie z Programem przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:
a) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
b) złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

2) zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 19a, można przystąpić, z zastrzeżeniem art. 55 i art. 57, po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji.

3) za przedsięwzięcie termomodernizacyjne – rozumie się:
– ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania
do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
– ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
– przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
– całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

4) liczne indywidualne interpretacje wydawane przez organy skarbowe potwierdzają, że z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać można wyłącznie, w przypadku poniesienia kosztów na budynek oddany do użytkowania (tak m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7 maja 2021 r., nr 0115-KDIT2.4011.121.2021.3.ŁS „warunki
korzystania z ulgi termomodernizacyjnej wykluczają jej stosowanie w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją
przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie. (…)”,

uznać należy, że z ulgi termomodernizacyjnej, w tym brzmieniu zapisów Programu, będzie mógł skorzystać jedynie beneficjent Programu, który poniósł koszty związane z zakupem i montażem pompy ciepła po oddaniu budynku jednorodzinnego do użytkowania, w przypadku gdy zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub złożono
wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie złożono nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Wnioskodawcą musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę. Przeniesienia pozwolenia na budowę nie można dokonać w sytuacji, gdy roboty budowlane zostały już zakończone.

Jednym z warunków przyznania dofinansowania w ramach programu jest to, aby w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajdowało się źródło ciepła na paliwo stałe.
Jeżeli w domu jest lub będzie kominek- otrzymanie dotacji jest możliwe pod warunkiem, że pełni on wyłącznie funkcję rekreacyjną albo ozdobną.

Funkcja ozdobna polega na tym, że kominek ma zamurowany komin spalinowy, odcięty płaszcz wodny i nie da się w nim palić.
Kominek o funkcji rekreacyjnej nie może posiadać rozprowadzenia ciepła (ani grawitacyjnego ani mechanicznego) do innych pomieszczeń. Nie może posiadać płaszcza wodnego. Używany jest sporadycznie, a nie jako źródło ciepła w domu.