Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

POZYSKANIE DOTACJI Z PROGRAMU ZUS NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (ZUS BHP) -

POZYSKANIE DOTACJI Z PROGRAMU ZUS NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (ZUS BHP)

1,000  z VAT

Przeprowadzamy Państwa przez proces pozyskania dotacji z programu „ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (ZUS BHP)”.  Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami.  

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie
 • wypełnienie dla Państwa wniosku o dofinansowanie
 • pomoc dla Państwa w przygotowaniu lub wypełnieniu niezbędnych załączników wymaganych w programie
 • pomoc dla Państwa związaną z poprawnym złożeniem oraz wysłaniem dokumentów dotacyjnych 
 • monitoring procesu pozyskania dotacji 
 • pomoc dla Państwa w zakresie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, promocyjnych i innych wynikających z udziału w programie
 • pomoc techniczną i merytoryczną dla Państwa w przypadku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji
 • pomoc dla Państwa na każdym etapie procesu pozyskania dotacji 
 • współpracę 100% online
 • gwarancję – w sytuacji gdy przygotowany wniosek wymagał będzie ponownej weryfikacji czy korekty zapisów wniosku – bez dodatkowych opłat zajmujemy się tym

Termin – do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 5-10 dni roboczych od dnia otrzymania od Beneficjenta programu wszystkich wymaganych danych i dokumentów. 

W procesie pozyskania dotacji ważne jest staranne i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się do RDotacje.

Łączna cena za usługę wynosi:

 • 1000 zł brutto – ETAP I zaliczka – płatna po podpisaniu umowy
 • 1500 zł brutto – ETAP II opłata za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie – płatne po złożeniu wniosku
 • 2% od wartości przyznanej dotacji – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie

 

Opis

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie konkursu oferuje dofinansowanie do projektów działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. O poprawę BHP może ubiegać się każda firma, która przygotuje wypełniony wniosek o dofinansowanie z ZUS w ramach projektu inwestycyjnego czy doradczo – inwestycyjnego. Program ten ma na celu wsparcie firm w pozyskaniu specjalistycznych maszyn i urządzeń w ramach prewencji wypadkowej.

Celem Konkursu jest wybór projektów, które dotyczyć będą:
– poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
– zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
– zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Kto może się ubiegać o wsparcie?

Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki: – nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
– nie zalega z opłacaniem podatków;
– nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji,
– postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
– nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
– nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Terminy i miejsce składania wniosków

Zakład Ubezpieczeń Społecznych corocznie w okresie wiosenno – letnim ogłasza nabór.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl

Przedmiot dofinansowania

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Wysokość wsparcia

Pula środków przeznaczonych na program w 2023 r. wynosi 90 000 000 zł.

Program zakłada minimalną kwotę wnioskowania w wysokości 10 000 zł, a maksymalną 300 000 zł.

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:
– dla działań inwestycyjnych – do 299 000,00 zł,
– dla działań inwestycyjno doradczych – do 300 000,00 zł, w tym:
   – 299 000,00 zł na działania inwestycyjne,
   – 1 000,00 zł dla działań doradczych.

Procentowa wysokość dofinansowania wynosi w obu przypadkach 80% wartości projektu (wymagany wkład własny 20%).

Dodatkowo, ZUS w katalogu działań inwestycyjnych i doradczych, dokładnie określił kwoty dofinansowania na poszczególne sprzęty (np. na wózek widłowy kwota dofinansowania wynosi max. do 30.000 zł brutto).

Wniosek o dofinansowanie z ZUS

Przygotowanie wniosku ZUS o dofinansowanie BHP warto powierzyć specjalistom z kilkuletnim doświadczaniem. W celu uzyskania dokładnych informacji i pomocy prosimy o wypełnienie formularza w zakładce Kontakt.

Kolejność przyznawania pomocy

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg określonych kryteriów wyboru, następnie ZUS przygotowuje Listę rankingową zgodnie z uzyskaną punktacją od najwyższej do najniższej liczby punktów.

Dodatkowe informacje:

 • Wniosek, złożony przez Wnioskodawcę, który nie spełnia powyższych kryteriów, nie podlega rozpatrzeniu.
 • W jednym Projekcie może być realizowanych równocześnie wiele działań o różnym charakterze i z różnych obszarów technicznych, które mają przyczynić się do ograniczenia lub zniwelowania występowania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.
 • W ramach Programu dofinansowania podlegają dofinansowaniu wyłącznie działania inwestycyjne i doradcze wskazane w Katalogu działań.
 • Planowany termin realizacji Projektu, określony we Wniosku, nie może być krótszy niż 3 miesiące i dłuższy niż 6 miesięcy.
  Wnioskodawca powinien zaplanować go biorąc pod uwagę: czas potrzebny od zamówienia/zlecenia, dostawy/usługi, przeprowadzenie pomiarów po realizacji Projektu, zdobycie uprawnień na urządzenia (jeśli Projekt tego wymaga).
  Termin ten może być zmieniony jedynie przez Eksperta w ramach oceny merytorycznej Wniosku lub na zasadach określonych w Umowie.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds