Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

OCENA SZANS DOTACJI Z PROGRAMU „ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW” -

OCENA SZANS DOTACJI Z PROGRAMU „ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW”

300  z VAT

Przed przystąpieniem do prac związanych z przygotowaniem wniosku dotacyjnego oferujemy Państwu usługę – ocena szans. Usługa ta polega na omówieniu lub opisaniu dowolnych kwestii związanych z pozyskaniem dotacji z programu „ROZWÓJ MAŁYCH GOSPODARSTW”

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie
 • ustalenie kryterium formalnych programu
 • wyjaśnienie zasad i procedur programu
 • pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych i merytorycznych, pojawiających się podczas wypełniania wniosku 
 • informacje na temat tego, jak uzupełnić dokumenty na wezwanie instytucji udzielającej dofinansowania
 • informacje dotyczące postępowania odwoławczego 

Usługa świadczona on-line (wymiana mail ze szczegółowym opisem sprawy) i/lub telefonicznie – do Twojego wyboru.
Terminy realizacji tj. do 2 dni roboczych od zakupienia usługi.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie.

Opis

To kolejna dotacja skierowana do rolników prowadzona przez ARiMR. Program jest skierowany do małych gospodarstw rolnych, jest to następca programu znanego z lat ubiegłych czyli Restrukturyzacji małych gospodarstw. Górny próg Wielkości Ekonomicznej został podniesiony do 25 000 euro.

Skorzystanie z Restrukturyzacji małych gospodarstw, Młodego rolnika czy innych programów z PROW w latach ubiegłych nie wyklucza z udziału w Rozwoju małych gospodarstw.

JAKIE WSPARCIE MOŻNA OTRZYMAĆ?

Kwota wsparcia

120 000 zł – gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną

lub

100 000 zł – pozostałe gospodarstwa

Wysokość maksymalna dofinansowania inwestycji wynosi ok. 85% szacunkowej wartości projektu – wymagany wkład własny 15 %.

Dotacja jest wypłacana w dwóch ratach: I rata 80%, II rata 20% – zwrot części poniesionych kosztów.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

Wsparciem objęte są działania mające na celu wsparcie produkcji rolnej i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie metodami innymi niż ekologiczne albo wsparcie produkcji ekologicznej lub produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych metodami ekologicznymi. 

To oznacza, że kosztami kwalifikowanymi będą:

 • zakup urządzeń i maszyn,
 • inwestycje budowlane, modernizacje,
 • wyposażenie budynków lub budowli,
 • wartości niematerialne i prawne.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ?

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnik:

 • którego wartość ekonomiczna gospodarstwa SO nie przekracza 25 000 euro
 • który w wyniku realizacji projektu osiągnie wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. 

Wnioskodawca musi posiadać udokumentowany fakturami przychód ze sprzedaży produktów rolnych na poziomie co najmniej 5 000,00 zł. 

Nie ma natomiast minimalnego kryterium ani progu dochodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY?

Wnioskodawca ma obowiązek przygotowania biznesplanu dotyczącego rozwoju swojego gospodarstwa, w którym przedstawia koncepcję zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa, w tym zmiany w zakresie wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej.

ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA

 • realizacja założeń biznesplanu;
 • osiągnięcie w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej co najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej),
 • utrzymania zrealizowanej operacji;
 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie;
 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności); 
 • prowadzenia w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.

TERMINY

Wnioski przyjmowane będą od dnia 28.09.2023 r. 27.10.2023 r. 

WYKLUCZENIA

Kosztami kwalifikowanymi nie będą:

 • nabycie nieruchomości
 • nabycie plantacji wieloletnich
 • środków do produkcji
 • hodowlą zwierząt futerkowych, z wyjątkiem królika utrzymywanego w celu produkcji surowca mięsnego,
 • niektóre działy specjalne m.in. hodowla zwierząt laboratoryjnych, psów i kotów rasowych, ryb akwariowych,
 • sprzęt pszczelarski, maszyny i urządzenia wykorzystywane na potrzeby gospodarki pasiecznej wspieranych w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds