Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

OCENA SZANS – PROGRAM PRIORYTETOWY „AGROENERGIA” -

OCENA SZANS – PROGRAM PRIORYTETOWY „AGROENERGIA”

200  z VAT

Przed przystąpieniem do prac związanych z przygotowaniem wniosku dotacyjnego oferujemy Państwu usługę – ocena szans. Usługa ta polega na omówieniu lub opisaniu dowolnych kwestii związanych z pozyskaniem dofinansowania z programu „AGROENERGIA”

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie
 • ustalenie kryterium formalnych programu
 • wyjaśnienie zasad i procedur programu
 • pomoc w rozwiązaniu problemów technicznych i merytorycznych, pojawiających się podczas wypełniania wniosku 
 • informacje na temat tego, jak uzupełnić dokumenty na wezwanie instytucji udzielającej dofinansowania
 • informacje dotyczące postępowania odwoławczego 

Usługa świadczona on-line – wymiana mail ze szczegółowym opisem sprawy.

Terminy realizacji tj. do 2 dni roboczych od zakupienia usługi.

Opis

Czym jest nowoczesne gospodarstwo rolne? To przede wszystkim gospodarstwo zautomatyzowane, produkujące ekologiczną, tanią energię na własne potrzeby. Krajowy program AGROENERGIA 2022 obsługiwany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podzielony został na dwie części, w ramach których rolnicy mogą pozyskać dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji lub pożyczki na:

Część 1: Przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, każda instalacja o mocy od 10 do 50 kW, magazyny energii oraz instalacje hybrydowe

Część 2: Biogazownie rolnicze i elektrownie wodne o mocy do 500 kW.

Dla kogo?

Zarówno z pierwszej części programu jak i drugiej mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele lub dzierżawcy nieruchomości rolnych. Muszą oni posiadać użytki rolne o łącznej powierzchni od 1 ha do 300 ha. Ponadto, muszą spełnić wymóg prowadzenia gospodarstwa przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

O dofinansowanie w zakresie Agroenergii mogą starać się również osoby prawne, które przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzą działalność rolniczą lub działalność w zakresie usług rolniczych.

Od kiedy?

Program realizowany będzie w latach 2019 – 2027, przy czym:

 • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2025 r.,
 • środki wydatkowane będą do 30.09.2027 r. na rzecz Beneficjentów końcowych i do 31.12.2027 r. na rzecz Beneficjentów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zakres przedmiotowy i wysokość dotacji

W ramach pierwszej części projektu Agroenergia można starać się o dofinansowanie:

 1. zakupu i prac montażowych:
  • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
 1. towarzyszących magazynów energii, dostosowanych do omawianych instalacji – ich montaż jest obligatoryjny, jeśli chcemy otrzymać środki na magazyn
 2. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

Regulamin programu przewiduje, że dofinansowanie przyjmie formę bezzwrotnej dotacji i może wynieść do 20 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, uzależnionych od mocy planowanej instalacji:

moc od 10 do 30 kW (włącznie) – do 20 proc. wartości inwestycji, ale nie więcej niż 15 tys. zł,
moc od 30 do 50 kW (włącznie) – do 13 proc. kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 25 tys. zł.

Dofinansowaniem objęto również instalację hybrydową, która łączy współdziałanie instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła lub instalacji wiatrowej i pompy ciepła. W takim przypadku, łączna moc systemu obliczana jest na podstawie osiągów zastosowanych urządzeń i dotowana dodatkiem w wysokości 10 tys. zł.

Możliwe jest również otrzymanie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynieść więcej niż 50% źródła energii. Dla otrzymania dotacji konieczne jest również zintegrowanie magazynu ze źródłem energii.

 

W ramach drugiej części projektu można otrzymać dofinansowanie na inwestycje polegające na zakupie i montażu:

 1. biogazowni rolniczej, charakteryzującej się mocą do 500 kWh, wraz z instalacją do wytwarzania biogazu rolniczego
 2. elektrowni wodnej o mocy nie większej niż 500 kWh
 3. towarzyszącego magazynu energii, przy czym otrzymanie środków na ten cel uzależnione jest od montażu ww. instalacji

 

W 2 części programu dofinansowanie w formie pożyczki może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowanych, a dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie
z poniższą tabelą:

moc instalacji [kW] Dofinansowanie w formie dotacji
udział w kosztach kwalifikowanych nie więcej niż [zł]
0 < x ≤ 150 do 50% 1 800 000
150 < x ≤ 300 2 200 000
300 < x ≤ 500 2 500 000

 

Dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Należy uwzględnić maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji wytwarzania energii, zgodnie z poniższą tabelą:

Moc instalacji [kW] Koszt kwalifikowany
0 < x ≤ 150 do 30 tys. zł/kW
150 < x ≤ 300 do 25 tys. zł/kW
300 < x ≤ 500 do 20 tys. zł/kW

Podstawowe warunki dofinansowania dla części pierwszej programu Agroenergia:

  1. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń, a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.
  2. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
  3. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
  4. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
  5. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
  6. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
  7. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
  8. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (o ile dysponuje więcej niż jednym Punktem Poboru Energii w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kilku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych).

Podstawowe warunki dofinansowania dla drugiej części programu:

 1. Oprocentowanie pożyczki:
  • na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 1,5 % w skali roku,
  • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6).
 2. Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy pożyczki do daty planowanej spłaty ostatniej raty kapitałowej.
 3. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, stosuje się do niego przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska (Dz. U. poz. 2250) dotyczące pomocy na inwestycje służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii.
 4. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 5. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji.
 6. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 7. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
 8. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.
 9. W przypadku pożyczki udzielanej Beneficjentom, o których mowa w ust. 7.4. pkt  1 Części 2) programu priorytetowego, na potrzeby ustalenia stopy referencyjnej przypisuje się im niski rating finansowy

 Forma dofinansowania:

Refundacja po zakończeniu inwestycji.

Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dotyczących pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.

Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW (decyduje data wpływu). Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów i innych instalacji, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds