Dotacje - Działalność gospodarcza

Dotacja unijna z Powiatowego Urzędu Pracy ze wsparciem pomostowym

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji z PUP?

Osoba bezrobotna niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy:
– Osoba od 18 do 29 r.ż.;
– Dodatkowo zazwyczaj premiowane są osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach.

Kryteria niezbędne, jakie bezrobotny musi spełnić

Najczęściej spotykane kryteria dotyczą:
– posiadania wykształcenia, kursów i szkoleń zgodnych z branżą, w której planuje się założenie działalności;
– doświadczenia w branży, w której planuje się założenie działalności;
– szczegółowości opracowanych dokumentów; – poprawności opracowania analiz finansowych;
– dobrej analizy rynku;
– opłacalności planowanego biznesu.

Obowiązki osoby, która skorzystała z dotacji z PUP

– Prowadzenie działalności przez 12 miesiące;
– Poniesienie i rozliczenie założonych we wniosku wydatków.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Podstawowa kwota dofinansowania wynosi 23 050 zł. Do tego przez 6 miesięcy wypłacane jest wsparcie pomostowe w wysokości od 1800 do 2800 zł (w zależności od operatora).

W sumie możesz się starać o ok. 40 tys. zł dotacji!

Na co mogę przeznaczyć dotację?

– koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne, które są związane
z działalnością opisaną kodem PKD, zapewniające najlepsze efekty z danych nakładów;
– nowe narzędzia, sprzęty, maszyny
– koszty reklamy i promocji
– zakup materiałów i środków obrotowych
– zakup wyposażenia lokalu
– opłacenie ZUS, podatków, kosztów paliwa, rachunków za telefon, prąd, gaz, etc. (ze wsparcia pomostowego)

Czy branża ma znaczenie?

Nie ma konkretnie określonych branż, na które można uzyskać dotację.
Nabory przeprowadzane są w formule konkursowej co oznacza, że dotację otrzymają wnioski, które otrzymają największą liczbę punktów.

Czy na każdą branżę prowadzenia działalności gospodarczej można otrzymać dotację?

Niestety nie – katalog wykluczonych działalności, które nie mogą być objęte udzielanym wsparciem, wymieniony jest w regulaminie danego Urzędu Pracy. Do niektórych z nich zalicza się np.:
– spółki osobowe czy kapitałowe – dofinansowanie przysługuje na jednoosobową działalność gospodarczą;
– działalność wytwórcza w rolnictwie (tym zajmuje się ARiMR);
– działalność związana z medycyną naturalną;
– działalność w zakresie badań i diagnostyki e celu oceny stanu zdrowia bez wykształcenia kierunkowego
– działalność handlowa, np. środkami odurzającymi, artykułami erotycznymi, substancjami psychotropowymi
– lombard;
– produkcja wyrobów alkoholowych.

Dotacji nie można również otrzymać na przejęcie działalności innego podmiotu czy na prowadzenie działalności tożsamej z działalnością prowadzoną przez współmałżonka.

Ważne – zabezpieczenie dotacji

Do otrzymania dotacji należy spełnić jeszcze jeden bardzo ważny wymóg, mianowicie dotyczy on przedstawienia zabezpieczenia dofinansowania z Urzędu Pracy. Urząd musi mieć pewność, że w przypadku powstania konieczności zwrotu dotacji, będzie on dysponował określonym zabezpieczeniem. PUP dopuszcza kilka form zabezpieczenia dotacji, najpopularniejsze z nich:
– weksel własny z poręczeniem wekslowym;
– blokada środków na rachunku bankowym wnioskodawcy;
– poręczenie jednej lub dwóch osób fizycznych – wysokość zarobków i wiek poręczyciela są ustalane przez każdy Urząd Pracy osobno;
– inna forma zabezpieczenia przewidziana przez PUP, jak zastaw rejestrowy, wpis hipoteczny czy notarialnie ustanowiony akt o poddaniu się egzekucji.

Jak technicznie wygląda proces ubiegania się o dotację? 

– Zapoznaj się z dokumentacją (przede wszystkim z Regulaminem);
– Opracuj formularz rekrutacyjny;
– Jeśli Twój formularz przejdzie pierwszy etap oceny zostaniesz zaproszony na rozmowę z Doradcą Zawodowym;
– Na podstawie formularza rekrutacyjnego i rozmowy z Doradcą Zawodowym tworzona jest lista rankingowa osób, które dostały się do projektu;
– Uczestniczysz w ok. 40 godzinach szkoleń z zakresu zakładania i prowadzenia firmy, księgowości, marketingu, podatków, pisania biznesplanu, etc;
– Opracuj biznesplan, aby Twój pomysł wpisał się w kryteria wyboru (zgodnie z zaleceniami ze szkoleń);
– Złóż dokumenty do operatora;
– Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję, załóż firmę i podpisz umowę z operatorem.
– Złóż wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego.
– Realizujesz założenia wniosku, ponosisz założone wydatki po czym rozliczasz dotację;
– Po rozliczeniu projektu musisz utrzymać działalność przez 12 miesiące.