Dotacje - Działalność Gospodarcza

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z PEFRON

Osoby niepełnosprawne, które maja problem ze znalezieniem pracy, a mają pomysł na własny biznes również mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe z:
– Funduszu Pracy;
– Unii Europejskiej;
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji z PEFRON?

Dotację z pieniędzy PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy.

Aby ją uzyskać, należy być osobą:
– niepełnosprawną,
– zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

Ponadto osoba ubiegająca się o dotację nie mogła wcześniej skorzystać z pomocy ze środków publicznych na ten cel.

Wnioskowanie o środki na dotację jest możliwe po upływie co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzonej działalności (lub ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej).

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Maksymalna wysokość dofinansowania to piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia (ogłoszonego przez GUS przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale). Wysokość pomocy została uzależniona również od tego, na jaki okres osoba
niepełnosprawna zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej:
– w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 12 miesięcy – wysokość dotacji będzie nie wyższa niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia;
– w przypadku zobowiązania przez okres co najmniej 24 miesięcy – wysokość dotacji będzie wynosiła od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać dotację?

– złożyć wniosek do PUP zgodnie z miejscem zamieszkania
– zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 lub 24 miesięcy.

O realizacji zadania i wysokości dostępnych środków decyduje Rada Powiatu.

Jakie kryteria bierze się pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku?

– przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki;
– kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków;
– uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy;
– wysokość środków własnych wnioskodawcy.

Gdy wniosek zostanie oceniony pozytywnie, mogą odbyć się negocjacje warunków umowy i jej podpisanie.
W umowie znajdują się zasady wydatkowania i rozliczania pieniędzy z dotacji.

WAŻNE!

Zarejestrowania działalności gospodarczej należy dokonać dopiero po przyznaniu dotacji na jej rozpoczęcie. Jeśli ta kolejność nie zostanie zachowana, wniosek o przyznanie środków finansowych PFRON nie zostanie rozpatrzony.