Dotacje - Działalność Gospodarcza

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji z PUP?

Dofinansowanie rozpoczęcia działalności z PUP to idealne rozwiązanie dla osoby, która jest:
– bezrobotna zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy;
– Absolwentem Centrum Integracji Społecznej lub Absolwentem Klubu Integracji Społecznej.

Jakie są kryteria niezbędne, jakie bezrobotny musi spełnić, by otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności?

Kryteria, na jakie należy zwrócić uwagę to między innymi:
– doświadczenie w branży, w której planuje się założenie działalności gospodarczej;
– szczegółowość opracowanych dokumentów;
– poprawne opracowanie analiz finansowych;
– dobra analiza rynku.

Jakie są obowiązki osoby, która otrzymała fundusze na rozwój firmy z PUP?

Osoba, która otrzymała dofinansowanie z PUP musi pamiętać o kilku obowiązkach:
– prowadzenie działalności przez 12 miesięcy;
– poniesienie i rozliczenie założonych we wniosku wydatków;
– niepodejmowanie zatrudnienia przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Jak wysokie jest dofinansowanie?

Pomoc z urzędu pracy należy do pomocy bezzwrotnej.
Informację o udzielanej dotacji na otwarcie firmy można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej.
Dofinansowanie z PUP zawsze będzie mieścić się w stałych widełkach kwotowych, ponieważ nie jest jedna ustalona kwota.
Limit przyznawanych dla bezrobotnego środków wynosi do 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zazwyczaj jest to od 20 do 35 tys. zł – to zależy od limitu, który obowiązuje we właściwym dla Ciebie Powiatowym Urzędzie Pracy.

Na co można przeznaczyć dotację?

Pieniądze na rozwój firmy można przeznaczyć i wykorzystać na:
– koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne, które są związane z działalnością opisaną kodem PKD, zapewniające najlepsze efekty z danych nakładów;
– nowe narzędzia, sprzęty, maszyny;
– koszty reklamy i promocji – zazwyczaj określony % dotacji;
– zakup materiałów i środków obrotowych – zazwyczaj określony % dotacji;
– zakup wyposażenia lokalu;
– koszty remontu i adaptacji lokalu – zazwyczaj określony % dotacji;
– zakup środka trwałego używanego – zazwyczaj środek ten musi mieć określoną wartość minimalną, wymagana jest również opinia rzeczoznawcy.

Czy branża ma znaczenie, jeśli chcemy uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Tak, ponieważ jest kilka rodzajów działalności, które nie mogą być objęte udzielanym wsparciem – określa to każdorazowo regulamin danego PUP.
Trzeba jednak mieć na uwadze, że nie ma konkretnie określonych branż, na które można uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności, pomysł musi się wpisywać w kryteria przyjęte przez Urząd Pracy, tak aby móc uzyskać jak największą liczbę punktów. Nabory do PUP przeprowadzane są w formule konkursowej i wiadomo – dotację otrzymają wnioski, które otrzymają największą liczbę punktów.

Czy na każdą branżę prowadzenia działalności gospodarczej można otrzymać dotację?

Niestety nie – katalog wykluczonych działalności, które nie mogą być objęte udzielanym wsparciem, wymieniony jest w regulaminie danego Urzędu Pracy. Do niektórych z nich zalicza się np.:
– spółki osobowe czy kapitałowe – dofinansowanie przysługuje na jednoosobową działalność gospodarczą;
– działalność wytwórcza w rolnictwie (tym zajmuje się ARiMR);
– działalność związana z medycyną naturalną;
– działalność w zakresie badań i diagnostyki e celu oceny stanu zdrowia bez wykształcenia kierunkowego
– działalność handlowa, np. środkami odurzającymi, artykułami erotycznymi, substancjami psychotropowymi
– lombard;
– produkcja wyrobów alkoholowych.

Dotacji nie można również otrzymać na przejęcie działalności innego podmiotu czy na prowadzenie działalności tożsamej z działalnością prowadzoną przez współmałżonka.

Ważne – zabezpieczenie dotacji

Do otrzymania dotacji należy spełnić jeszcze jeden bardzo ważny wymóg, mianowicie dotyczy on przedstawienia zabezpieczenia dofinansowania z Urzędu Pracy. Urząd musi mieć pewność, że w przypadku powstania konieczności zwrotu dotacji, będzie on dysponował określonym zabezpieczeniem. PUP dopuszcza kilka form zabezpieczenia dotacji, najpopularniejsze z nich:
– weksel własny z poręczeniem wekslowym;
– blokada środków na rachunku bankowym wnioskodawcy;
– poręczenie jednej lub dwóch osób fizycznych – wysokość zarobków i wiek poręczyciela są ustalane przez każdy Urząd Pracy osobno;
– inna forma zabezpieczenia przewidziana przez PUP, jak zastaw rejestrowy, wpis hipoteczny czy notarialnie ustanowiony akt o poddaniu się egzekucji.

Jak technicznie wygląda proces ubiegania się o dotację?

– Zapoznaj się z dokumentacją (przede wszystkim z Regulaminem); 
– Opracuj dokumenty, aby Twój pomysł wpisał się w kryteria wyboru;
– Złóż dokumenty do Twojego Urzędu Pracy;
– PUP ma 30 dni na ocenę złożonych dokumentów. Po tym czasie otrzymasz list z informacją o przyznaniu/nieprzyznaniu środków.
– Podpisujesz umowę z PUP, zakładasz działalność i otrzymujesz środki;
– Realizujesz założenia wniosku, ponosisz założone wydatki po czym rozliczasz dotację;
– Po rozliczeniu projektu musisz utrzymać działalność przez 12 miesiące.

Kiedy PUP nie przyzna dotacji?

Możliwe jest, aby pomimo prawidłowo formalnie złożonego wniosku – PUP odrzucił go. Dzieje się tak np. gdy osoba ubiegająca się o dofinansowanie:
– otrzymała już bezzwrotne środki Funduszu Pracy lub inne bezzwrotne środki publiczne na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;
– ma wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a działalność była prowadzona przez 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
– wystąpiła o dotację po zarejestrowaniu działalności gospodarczej – o dotację zawsze należy wystąpić przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Co uzyskasz od nas w ramach usługi?

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dla Ciebie wniosku dotacyjnego wraz z załącznikami oraz przeprowadzeniem przez proces pozyskania dotacji z PUP na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2022.
– Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku;
– Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie;
– Przygotujemy lub/i pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez PUP;
– Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
– Udzielimy Ci pomocy związanej z poprawnym złożeniem dokumentów do PUP;
– Będziemy monitorować proces oceny wniosku o dofinansowanie i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby PUP;
– Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.

Oferujemy również profesjonalne pisanie wniosków o dotacje unijne. Pomagamy między innymi w opracowaniu wniosku w ramach dofinansowania realizowanego przez Program Czyste Powietrze.