Dotacje

Premia kompensacyjna dla właścicieli budynków mieszkalnych z lokalami kwaterunkowymi

Instytucja premii kompensacyjnej dla właścicieli budynków mieszkalnych wprowadzona została do obrotu prawnego ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów [Dz. U. Nr 223, poz. 1459]. Ustawa ta została następnie znowelizowana a w aktualnym kształcie obowiązuje od 1 lipca 2011 r.

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów za główny przedmiot ma określenie zasad finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjncyh i remontowych. Ustawa ta wprowadza regulacje, dotyczące finansowego (w formie premii) wsparcia inwestorów, realizujących inwestycje, związane z ulepszaniem termicznym budynków mieszkalnych i remontami budynków wielorodzinnych.

Trzecim elementem ustawy, dość luźno powiązanym z samą jej nazwą, jest premia kompensacyjna. Rekompensata dotyczy szkód, jakie właściciele nieruchomości – budynków mieszkalnych ponieśli na skutek obowiązujących od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. zasad ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych, znajdujących się w tych budynkach.

Adresaci programu

Z premii może skorzystać osoba fizyczna, która jest właścicielem budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo właścicielem części budynku mieszkalnego i która była właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 roku albo nabyła ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem.

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, do wniosku o premię kompensacyjną muszą przystąpić łącznie wszystkie uprawione osoby fizyczne.

Przeznaczenie środków

Premię kompensacyjną mogą otrzymać ww. osoby fizyczne, które realizują przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego.

Przysługuje inwestorom korzystającym ze środków własnych lub kredytu z premią remontową.

Instytucja premii kompensacyjnej stanowić może alternatywę dla klasycznych roszczeń odszkodowawczych, przysługujących osobom, które objęte są zakresem podmiotowym ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Może ona mieć istotne znaczenie zwłaszcza dla tych osób, których roszczenia, związane z czynszami regulowanymi, przedawniły się – premia kompensacyjna może okazać się w takich przypadkach jedyną możliwością odzyskania choćby części należnych im pieniędzy.

Wysokość dofinansowania

Wysokość premii kompensacyjnej jest równa iloczynowi wskaźnika kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2 proc. wskaźnika przeliczeniowego za każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia dotyczące wysokości czynszu za najem, w okresie od 12 listopada 1994 roku do 25 kwietnia 2005 roku, a w przypadku nabycia budynku albo części budynku po 12 listopada 1994 roku w sposób inny niż w drodze spadkobrania — od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 roku.

Kwota premii średnio wynosi od 100.000 zł do 300.000 zł.

 

Na wysokość premii wpływa:

  • powierzchnia zajmowanych lokali przez lokatorów;
  • okres zamieszkania w lokalach (w latach 1994-2005);
  • posiadanie odpowiedniej dokumentacji (oferujemy pomoc w jej zgromadzeniu).