Program Czyste Powietrze – wysokość dofinansowania w Programie Czyste Powietrze

Uruchomiony w 2018 r. Program Czyste Powietrze jest adresowany do właścicieli domów jednorodzinnych ogrzewanych przestarzałymi piecami na węgiel i drewno oraz wymagających termomodernizacji. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz wzrost efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Rządowy Program był wielokrotnie modyfikowany w trakcie realizacji, ostatnia zmiana od 1 stycznia 2022 roku ponownie przywróciła dotacje na poziomie 90% dla osób o bardzo niskich dochodach.

Obecnie Beneficjent może skorzystać z jednego z trzech poziomów dofinansowania w zależności od wysokości dochodu przypadającego na osobę w gospodarstwie. Kwota dofinansowania którą można otrzymać w Programie Czyste Powietrze zależy od

Podstawowy poziom dofinansowania

Beneficjenci – osoby fizyczne – spełniające następujące kryteria:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym) z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • ich dochód roczny nieprzekraczający kwoty 100 000 zł (w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się)
Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjenci – osoby fizyczne – spełniające następujące kryteria:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym) z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
  a) 1 564,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  b) 2 189,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Najwyższy poziom dofinansowania

Beneficjenci – osoby fizyczne – spełniające następujące kryteria:

 • są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lub lokalu mieszkalnego wydzielonego w budynku jednorodzinnym) z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 

a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek inwestora, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie)

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania
Nazwa kosztuMaksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów) / Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podstawowy poziom dotacji − łącznie do 30 000 złPodwyższony poziom dotacji − łącznie do 37 000 złNajwyższy poziom dotacji − łącznie do 69 000 zł
Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem50% / 10 000 zł75% / 15 000 zł90% / 18 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda30% / 9 000 zł60% / 18 000 zł90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej)45% / 13 500 zł60% / 18 000 zł90% / 27 000 zł
Pompa ciepła powietrze/powietrze30 % / 3 000 zł60% / 6 000 zł90% / 9 000 zł
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej45% / 20 250 zł60% / 27 000 zł90% / 40 500 zł
Kocioł gazowy kondensacyjny30% / 4 500 zł60% / 9 000 zł90% / 13 500 zł
Kotłownia gazowa45% / 6 750 zł75% / 11 250 zł90% / 13 500 zł
Kocioł olejowy kondensacyjny30% / 4 500 zł60% / 9 000 zł90% / 13 500 zł
Kocioł zgazowujący drewno30% / 6 000 zł60% / 12 000 zł90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny30% / 6 000 zł60% / 12 000 zł90% / 18 000 zł
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie45% / 9 000 zł60% / 12 000 zł90% / 18 000 zł
Ogrzewanie elektryczne30% / 3 000 zł60% / 6 000 zł90 % / 9 000 zł
Instalacja centralnego ogrzewania Instalacja ciepłej wody użytkowej30% / 4 500 zł60% / 9 000 zł90% / 13 500 zł
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła30% / 5 000 zł60% / 10 000 zł90% / 15 000 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna50% / 5 000 zł50% / 5 000 zł90% / 9 000 zł
Docieplenie przegród budowlanych30% / 45 zł/m260% / 90 zł/m290% / 135 zł/m2
Stolarka okienna30% / 210 zł/m260% / 420 zł/m290% / 630 zł/m2
Stolarka drzwiowa30% / 600 zł/m260% / 1 200 zł/m290% / 1 800 zł/m2