Dotacje - Programy Środowiskowe

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze informacje podstawowe

Rządowy Program Czyste Powietrze pozwala złożyć wniosek o dotację na ocieplenie domu dla budynków jednorodzinnych, które zostaną poddane procesom termomodernizacyjnym wraz z modernizacją systemu grzewczego. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy.

Pomożemy Ci złożyć wniosek w ramach Programu Czyste Powietrze

Jeśli interesuje Cię dotacja na docieplenie domu, pomożemy Ci złożyć odpowiednio opracowany wniosek. Celem Programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wprowadzanych na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na nowe nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy. Dofinansowanie do wymiany kopciucha z Programu Czyste Powietrze obejmuje również towarzyszące prace termomodernizacyjne budynku.

Oferujemy profesjonalne pisanie wniosków o dotacje unijne. Pomagamy również zdobyć fundusze na rozwój firmy.

Warunki niezbędne do przystąpienia do Programu Czyste Powietrze

Beneficjent, tj.właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dochód, tj. roczny dochód wnioskodawcy, który nie przekracza 135 tys. zł

Terminy

Realizacja Programu

do 2029 r.

podpisywanie umów

do 31.12.2027 r.

finansowanie prac
objętych umową

do 30.09.2029 r.

Jakie nieruchomości objęte są Programem

Program obejmuje budynki, spełniające następujące warunki:

Zakres wsparcia

Czyste Powietrze daje wiele możliwości termomodernizacyjnych – oprócz dotacji na wymianę źródła ciepła dodatkowo można pozyskać dofinansowanie na inne przedsięwzięcia, tj.:

Czyste powietrze
Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
Czyste powietrze
Dofinansowanie na ocieplenie domu
Czyste powietrze
Dofinansowanie na fotowoltaikę
Czyste powietrze
Dofinansowanie na rekuperację

Poziomy dofinansowania

Poziom podstawowy

do 66 000 zł

Poziom podwyższony

do 99 000 zł

Poziom najwyższy

do 135 000 zł

Poziom podstawowy

do 66 000 zł

roczny dochód inwestora, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekroczyć 135 000 zł

Poziom podwyższony

do 99 000 zł

•   Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:

a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym

b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

•   w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód inwestora z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poziom najwyższy

do 135 000 zł

•     Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek inwestora, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie)

•   w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów)
/ Maksymalna kwota dotacji (zł)

Podstawowy poziom

dofinansowania

łącznie do 66 000 zł

Podwyższony poziom

dofinansowania

łącznie do 99 000 zł

Najwyższy poziom

dofinansowania

łącznie do 135 000 zł

KOMPLEKSOWA

TERMOMODERNIZACJA

Z PV

KOMPLEKSOWA

TERMOMODERNIZACJA

Z PV

KOMPLEKSOWA

TERMOMODERNIZACJA

Z PV

Audyt energetyczny

100% / 1 200 zł

100% / 1 200 zł

100% / 1 200 zł

Podłączenie do sieci

ciepłowniczej

wraz z przyłączem

55% / 12 200 zł

80% / 17 800 zł

100% / 22 200 zł

Pompa ciepła

powietrze/woda

40% / 12 600 zł

70% / 22 000 zł

100% / 31 500 zł

Pompa ciepła

powietrze/woda

(o podwyższonej klasie

efektywności

energetycznej)

55% / 19 400 zł

80% / 28 100 zł

100% / 35 200 zł

Pompa ciepła

powietrze/powietrze

40 % / 4 400 zł

70% / 7 800 zł

100% / 11 100 zł

Gruntowa pompa ciepła

o podwyższonej klasie

efektywności energetycznej

55% / 28 000 zł

80% / 40 700 zł

100% / 50 900 zł

Kocioł gazowy

kondensacyjny

40% / 6 100 zł

70% / 10 700 zł

100% / 15 300 zł

Kotłownia gazowa

45% / 8 300 zł

70% / 13 900 zł

100% / 18 500 zł

Kocioł olejowy

kondensacyjny

40% / 7 400 zł

70% / 13 000 zł

100% / 18 500 zł

Kocioł zgazowujący

drewno

40% / 6 600 zł

70% / 11 700 zł

100% / 16 700 zł

Kocioł zgazowujący

drewno (podwyższony standard)

45% / 9 000 zł

70% / 14 300 zł

100% / 20 400 zł

Kocioł na pellet drzewny

40% / 5 600 zł

70% / 9 700 zł

100% / 13 900 zł

Kocioł na pellet drzewny

o podwyższonym

standardzie

45% / 9 100 zł

70% / 14 300 zł

100% / 20 400 zł

Ogrzewanie elektryczne

40% / 5 600 zł

70% / 9 700 zł

100 % / 13 900 zł

Instalacja centralnego

ogrzewania

Instalacja ciepłej wody

użytkowej

40% / 8 100 zł

70% / 14 300 zł

100% / 20 400 zł

Wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepła

40% / 6 700 zł

70% / 11 700 zł

100% / 16 700 zł

Mikroinstalacja

fotowoltaiczna

40% / 6 000 zł

70% / 9 000 zł

100% / 15 000 zł

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

DODATKOWE FINANSOWANIE = PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;

2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze ww. wskaźników, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

4. Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku/ lokalu mieszkalnym (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).

5. Maksymalne kwoty dotacji określono na jeden budynek/lokal mieszkalny.