Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

AUDYT ENERGETYCZNY – PROGRAM CZYSTE POWIETRZE -

AUDYT ENERGETYCZNY – PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

1,500  z VAT

Kompleksowo zajmujemy się sporządzaniem audytów na potrzeby Programu Czyste Powietrze. Zakres opracowania zawsze indywidualnie dostosowywany jest do Państwa oczekiwań. Nasz specjalista przygotowuje dla Państwa audyt, który zawiera m.in.:

 • Prace wymagane do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji budynku wraz z kosztami poszczególnych prac oraz obliczenie wskaźnika kosztu przedsięwzięcia
 • Zestawienie danych i wskaźników dotyczących przedsięwzięcia, uzasadniających spełnienie wymagań zawartych w ustawie oraz wymagania nieprzekroczenia zadeklarowanej przez inwestora wartości środków własnych i kredytu
 • Wymagane elementy audytu energetycznego

Opis

Program Czyste Powietrze – informacje podstawowe

Rządowy Program Czyste Powietrze pozwala złożyć wniosek o dotację na ocieplenie domu dla budynków jednorodzinnych, które zostaną poddane procesom termomodernizacyjnym wraz z modernizacją systemu grzewczego. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy.

Celem Programu jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wprowadzanych na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na nowe nowoczesne paliwa spełniające najwyższe normy. Dofinansowanie do wymiany kopciucha z Programu Czyste Powietrze obejmuje również towarzyszące prace termomodernizacyjne budynku.

Oferujemy profesjonalne pisanie wniosków o dotacje unijne. Pomagamy również zdobyć fundusze na rozwój firmy.

Warunki niezbędne do przystąpienia do Programu Czyste Powietrze

Beneficjent, tj. właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dochód, tj. roczny dochód wnioskodawcy, który nie przekracza 135 tys. zł

 

Terminy

 

Realizacja Programu

do 2029 r.

podpisywanie umów 

do 31.12.2027 r.

finansowanie prac
objętych umową 

do 30.09.2029 r.

 

Jakie nieruchomości objęte są Programem

Program obejmuje budynki, spełniające następujące warunki:

 • budynek mieszkalny jednorodzinny: wolnostojący, w zabudowie szeregowej, bliźniaczej, grupowej z wyodrębnioną księgą wieczystą 
 • wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą 
 • budynek musi być oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy 
 • budynek musi być budynkiem jednorodzinnym, posiadać status budynku mieszkalnego i nie może być wykorzystywany sezonowo 
 • jeśli budynek/wydzielony w budynku jednorodzinnym lokal mieszkalny pozostaje we współwłasności kliku osób potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie prac termomodernizacyjnych 

 

Zakres wsparcia

Czyste Powietrze daje wiele możliwości termomodernizacyjnych – oprócz dotacji na wymianę źródła ciepła dodatkowo można pozyskać dofinansowanie na inne przedsięwzięcia, tj.:

 • Dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
 • Dofinansowanie na ocieplenie domu
 • Dofinansowanie na fotowoltaikę
 • Dofinansowanie na rekuperację

 

Poziomy dofinansowania

 

Poziom podstawowy 

do 66 000 zł

Poziom podwyższony

do 99 000 zł

Poziom najwyższy

do 135 000 zł

Poziom podstawowy 

do 66 000 zł

roczny dochód inwestora, pochodzący z różnych źródeł, nie może przekroczyć 135 000 zł

 

Poziom podwyższony

do 99 000 zł

 • Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:
 1. a) 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 2. b) 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód inwestora z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Poziom najwyższy

do 135 000 zł

 • Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
 1. a) 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek inwestora, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) 

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Maksymalne kwoty dotacji i intensywność dofinansowania dla podstawowego, podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent % faktycznych poniesionych kosztów)
/ Maksymalna kwota dotacji (zł)
Podstawowy poziom

dofinansowania

łącznie do 66 000 zł

Podwyższony poziom

dofinansowania

łącznie do 99 000 zł

Najwyższy poziom

dofinansowania

łącznie do 135 000 zł

KOMPLEKSOWA

TERMOMODERNIZACJA

Z PV

KOMPLEKSOWA

TERMOMODERNIZACJA

Z PV

KOMPLEKSOWA

TERMOMODERNIZACJA

Z PV

Audyt energetyczny 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł 100% / 1 200 zł
Podłączenie do sieci

ciepłowniczej

wraz z przyłączem

55% / 12 200 zł 80% / 17 800 zł 100% / 22 200 zł
Pompa ciepła

powietrze/woda

40% / 12 600 zł 70% / 22 000 zł 100% / 31 500 zł
Pompa ciepła

powietrze/woda

(o podwyższonej klasie

efektywności

energetycznej)

55% / 19 400 zł 80% / 28 100 zł 100% / 35 200 zł
Pompa ciepła

powietrze/powietrze

40 % / 4 400 zł 70% / 7 800 zł 100% / 11 100 zł
Gruntowa pompa ciepła

o podwyższonej klasie

efektywności energetycznej

55% / 28 000 zł 80% / 40 700 zł 100% / 50 900 zł
Kocioł gazowy

kondensacyjny

40% / 6 100 zł 70% / 10 700 zł 100% / 15 300 zł
Kotłownia gazowa 45% / 8 300 zł 70% / 13 900 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł olejowy

kondensacyjny

40% / 7 400 zł 70% / 13 000 zł 100% / 18 500 zł
Kocioł zgazowujący

drewno

40% / 6 600 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Kocioł zgazowujący

drewno (podwyższony standard)

45% / 9 000 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Kocioł na pellet drzewny 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100% / 13 900 zł
Kocioł na pellet drzewny

o podwyższonym

standardzie

45% / 9 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Ogrzewanie elektryczne 40% / 5 600 zł 70% / 9 700 zł 100 % / 13 900 zł
Instalacja centralnego

ogrzewania

Instalacja ciepłej wody

użytkowej

40% / 8 100 zł 70% / 14 300 zł 100% / 20 400 zł
Wentylacja mechaniczna

z odzyskiem ciepła

40% / 6 700 zł 70% / 11 700 zł 100% / 16 700 zł
Mikroinstalacja

fotowoltaiczna

40% / 6 000 zł 70% / 9 000 zł 100% / 15 000 zł

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi i bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane w określonym % do poniesionych kosztów netto.

 

DODATKOWE FINANSOWANIE = PRZEPROWADZENIE KOMPLEKSOWEJ TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

Dotacja do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, należna jest po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny budynku sporządzony na obowiązującym w ramach programu wzorze;
 2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
  a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;
 3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze ww. wskaźników, nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 4. Przedsięwzięcie może być realizowane wyłącznie w istniejącym budynku/ lokalu mieszkalnym (do dofinansowania nie kwalifikuje się kosztów poniesionych przed oddaniem do użytkowania budynku/lokalu mieszkalnego).
 5. Maksymalne kwoty dotacji określono na jeden budynek/lokal mieszkalny.

Zainteresowała Cię nasza usługa? Zapraszamy do kontaktu !!!

Szanowni Państwo,

z doświadczenia wiemy, że instytucje udzielające dotacji, ogłaszając nabory wniosków najczęściej pozostawiają tylko 30 dni na przygotowanie kompletu bardzo szczegółowych i wymagających dokumentów. Niestety często w tak czasie niemożliwe jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów, w tym dokumentów bankowych, audytu energetycznego oraz  innych istotnych wymaganych załączników. Zachęcamy do wcześniejszego kontakt

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds