Dotacje

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kto może ubiegać się o wsparcie?

– Rolnik;
– Małżonek rolnika;
– Domownik rolnika;
który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie, nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również podleganie ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA.

Ważne, aby gospodarstwo rolne w którym pracuje wnioskodawca jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miejscowości znajdującej się na terenie gminy wiejskiej, gminy wiejsko – miejskiej lub gminy miejskiej z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. mieszkańców.

Na czym polega dotacja z ARiMR?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje dotację na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.

W jakiej wysokości udzielane jest dofinansowanie?

– 150 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
– 200 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
– 250 000 zł, jeżeli operacja przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Od czego zależy kolejność i punktacja dotycząca przyznawanej pomocy?

Proces przyznawania dotacji opatrzony został systemem przyznawania punktów wg następujących kryteriów wyboru:
– operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (3 punkty);
– operacje realizowane przez wnioskodawcę, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miała nie więcej niż 40 lat (1 punkt);
– innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności w przypadku operacji niezwiązanych z nieruchomością albo miejsce realizacji operacji w przypadku operacji związanych z nieruchomością (2 punkty);
– operacje realizowane przez beneficjenta albo małżonka beneficjenta poddziałania “Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” objętego Programem (2 punkty);
– operacje realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty);
– operacje, w przypadku których biznesplan przewiduje, uwzględniając osobę fizyczną ubiegającą się o pomoc, która podejmuje we własnym imieniu działalność pozarolniczą, utworzenie:
     a) więcej niż 1 i mniej niż 2 miejsca pracy – przyznaje się 5 punktów;
     b) co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy – przyznaje się 6 punktów;
     c) co najmniej 3 miejsca pracy – przyznaje się 7 punktów.

Pomoc jest przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 4 punkty.

Jakie zobowiązania spoczywają na osobie ubiegającej się o dotację?

Beneficjent jest zobowiązany w przeciągu 9 miesięcy dopełnić następujących warunków:
– Rozpocząć realizację biznesplanu;
– Podjąć wykonywanie działalności pozarolniczej;
– Terminowo złożyć wniosek o płatność pierwsze raty pomocy;
– Przyznanie jednolitej płatności obszarowej w roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy o ile na dzień wydania decyzji płatność ta nie została przyznana.

Co uzyskasz od nas w ramach usługi?

Kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem wniosku, biznesplanu oraz załączników i pozyskaniem dofinansowania w ramach dotacji z ARiMR, w tym:
– Doradzimy Ci jakie dokumenty i informacje należy zgromadzić przed rejestracją wniosku;
– Wypełnimy Twój wniosek o dofinansowanie i biznesplan;
– Przygotujemy lub pomożemy Ci zgromadzić niezbędne załączniki wymagane przez ARiMR;
– Udzielimy Ci pomocy technicznej i merytorycznej;
– Udzielimy Ci pomocy związanej z wysyłką dokumentów do ARiMR;
– Będziemy monitorować proces oceny wniosku o pomoc finansową i udzielimy Ci pomocy w przypadku potrzeby udzielenia dodatkowych wyjaśnień na potrzeby Instytucji udzielającej dotacji;
– Przygotujemy odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji;
– Udzielimy odpowiedzi na wszelkie Twoje pytania, jakie pojawią się w trakcie całego procesu.

Termin realizacji usługi: do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi.