Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny to jedna z form wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które wdrażają innowacyjną technologię i uruchamiają na jej podstawie wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług lub procesów.

Do rozdysponowania Bank Gospodarstwa Krajowego ma aż 578 milionów złotych. Pierwszy nabór wniosków z Działania 2.32 Programu Fundusz Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 – 2027 rusza 23 marca 2023 r. i potrwa do 31 maja 2023 r.

Kto może ubiegać się o wsparcie?

O kredyt technologiczny mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający status mikro, mali, średni przedsiębiorcy których celem jest zwiększenie innowacyjności w swojej firmie, poprzez zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski oraz posiadające zdolność kredytową.

Jaki jest cel wsparcia w ramach Kredytu Technologicznego?

Wsparcie otrzymane z Kredytu Technologicznego FENG 2021 – 2027 jest osiągnięcie planowanych do realizacji celów:
– Wdrożenie przez wnioskodawcę nowej technologii, opracowanej we własnym zakresie lub we współpracy z jednostką naukowo – badawczą lub nabytą oraz
– Uruchomienie na jej podstawie.

Terminy:

23.03.2023 – rozpoczęcie składania wniosków
31.05.2023 – zakończenie składania wniosków

Na co można otrzymać wsparcie?

O kredyt technologiczny mogą ubiegać się przedsiębiorcy posiadający status mikro, mali, średni przedsiębiorcy, którzy wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KSI). Dofinansowanie w ramach kredytu przeznaczone jest na realizacje inwestycji technologicznych, których celem będzie zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, badań aplikacyjnych, nieopatentowanej wiedzy technicznej. Co ważne jednak – technologia musi być gotowa do wdrożenia a wszelkie prace badawcze muszą być zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie do BGK.

Co można dofinansować?

Wsparcie – tzw. Premia technologiczna – stanowi refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

W ramach prowadzonego konkursu, kosztami kwalifikowanymi będą:
1. ZAKUP NIERUCHOMOŚCI, tj. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych);
2. INFRASTRUKTURA PRODUKCYJNA, tj. nabycie albo wytworzenie środków trwałych, które zostaną wykorzystane przy produkcji nowych lub udoskonalonych produktów,
3. PRACE BUDOWLANE, tj. nabycia robót i materiałów budowlanych
4. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, TJ. nabycie oraz ochrona wartości
niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej
5. RATY, tj. rat z tytułu umowy leasingu
6. DORADCY ZEWNĘTRZNI, tj. wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne.
7. PATENTY, tj. koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Co ważne – realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani też w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Najwcześniej realizacja projektu może rozpocząć się dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania uzależniony jest od statusu Wnioskodawcy (mikro / mały / średni przedsiębiorca) ale też od samej lokalizacji planowanej inwestycji. Dokładny poziom dofinansowania obrazuje zamieszczona poniżej mapa. Do tego należy doliczyć jeszcze 10% w przypadku aplikowania o środki przez średnią firmę i 20% w przypadku aplikowania o środki przez mikro lub małe przedsiębiorstwo.

Źródło: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/fundusze-europejskie-dla-nowoczesnej-gospodarki-kredyt-technologiczny/#c27156

Jak aplikować o środki?

Warunkiem obligatoryjnym do ubiegania się przez przedsiębiorcę o dofinansowanie jest posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej, ocenianej przez bank kredytujący i przedłożenie przez Wnioskodawcę warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego.

Posiadający zdolność kredytową przedsiębiorca może zaciągnąć Kredyt Technologiczny FENG w jednym z 14 banków znajdujących się na liście banków kredytujących, które podpisały umowę z BGK, tj.:
1. Alior Bank S.A.
2. Bank BPS S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
3. Bank Handlowy w Warszawie S.A.
4. Bank Millennium S.A.
5. Bank Ochrony Środowiska S.A.
6. Bank Pekao S.A.
7. Bank Spółdzielczy w Brodnicy
8. BNP Paribas Bank Polska S.A.
9. ING Bank Śląski S.A.
10. mBank S.A.
11. PKO Bank Polski S.A.
12. Santander Bank Polska S.A.
13. SGB-Bank S.A. wraz ze zrzeszonymi Bankami Spółdzielczymi
14. VeloBank S.A.*
15. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Oferujemy pomoc w zakresie pozyskania dotacji.

Masz więcej pytań?
Zapraszamy do kontaktu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *