Potrzebujesz dotacji? Zadzwoń. Porozmawiajmy!

 • Tel: +48 698 735 752
 • rdotacje@gmail.com

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI Z LGD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -

POZYSKANIE I ROZLICZENIE DOTACJI Z LGD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1,000  z VAT

Kompleksowo przeprowadzamy Państwa przez proces pozyskania i rozliczenia dotacji z LGD Lokalnej Grupy Działania – założenie działalności gospodarczej. Zajmujemy się przygotowaniem dla Państwa wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność, tj. rozliczenie dotacji wraz z załącznikami. 

Nasza oferta zawiera:

 • analizę Państwa sprawy i informacji, jakie należy zgromadzić przed rejestracją wniosku, aby skorzystać z programu i uzyskać jak najwyższe dofinansowanie, a następnie aby zakończyć proces rozliczenia dotacji
 • wypełnienie dla Państwa wniosku o dofinansowanie
 • pomoc dla Państwa w przygotowaniu lub wypełnieniu niezbędnych załączników wymaganych w programie
 • pomoc dla Państwa związaną z poprawnym złożeniem oraz wysłaniem dokumentów dotacyjnych 
 • monitoring procesu rozliczenia dotacji 
 • pomoc dla Państwa w zakresie wywiązania się z obowiązków informacyjnych, promocyjnych i innych wynikających z udziału w programie
 • pomoc dla Państwa w przypadku kontroli projektu 
 • pomoc techniczną i merytoryczną dla Państwa w przypadku udzielenia odpowiedzi na wszelkie pisma do Instytucji udzielającej dotacji
 • pomoc dla Państwa na każdym etapie procesu rozliczenia dotacji 
 • współpracę 100% online
 • gwarancję – w sytuacji gdy przygotowany wniosek wymagał będzie ponownej weryfikacji czy korekty zapisów wniosku – bez dodatkowych opłat zajmujemy się tym

Termin – do rozpoczęcia prac przystąpimy niezwłocznie po złożeniu zamówienia i opłaceniu usługi. Usługa zostanie zrealizowana w ciągu 5-10 dni roboczych od dnia otrzymania od Beneficjenta programu wszystkich wymaganych danych i dokumentów. 

W procesie pozyskania dotacji ważne jest staranne i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowej, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze zgłaszanie się do RDotacje.

Łączna cena za usługę wynosi:

 • 1000 zł brutto – ETAP I zaliczka – płatna po podpisaniu umowy
 • 1500 zł brutto – ETAP II opłata za przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie – płatne po złożeniu wniosku
 • 5% od wartości przyznanej dotacji – premia za sukces – płatne po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie – rozliczenie dotacji.

Premia płatna wyłącznie w przypadku sukcesu projektu tzn. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie. 

Podana cena jest kwotą orientacyjną i uzależniona jest od poziomu skomplikowania projektu.  Przed dokonaniem zakupu zachęcamy do kontaktu z naszym biurem w celu uzyskania konkretnej wyceny dla interesującej Państwa sprawy. 

Opis

Na terenie obszarów wiejskich i mniejszych gmin miejskich istnieje możliwość otrzymania funduszy europejskich na start – dysponentem tych środków jest LGD, czyli Lokalna Grupa Działania.

To instytucja zrzeszająca przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicami gmin członkowskich.

Zadaniem tej organizacji jest przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, mającej na celu podejmowanie działań i kształtowanie założeń ukierunkowanych na rozwój obszaru słabiej rozwiniętego dla danego LGD.

Kto może ubiegać się o przyznanie środków?

– Zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące (wykluczone są tylko osoby ubezpieczone w KRUS);
– Osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku (chyba, że zapisy regulaminu danej LGD stanowią inaczej);
– Mieszkaniec gminy należącej do LGD, w której ubiega się o dofinansowanie.

Jaka jest wysokość premii?

Od 50 do 100 tys. zł – to zależy od limitu, który obowiązuje w danym LGD

Premia wypłacana jest w dwóch ratach:
I RATA – po ok. 6 miesiącach od złożenia wniosku zakładasz firmę i otrzymujesz 80% przyznanych środków;
II RATA – po realizacji biznesplanu ubiegasz się o wypłatę pozostałych 20% premii.

Na co mogę przeznaczyć środki?

– koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji w środki trwałe i inne, które są związane z działalnością opisaną kodem PKD, zapewniające najlepsze efekty z danych nakładów;
– wyłącznie nowe maszyny, urządzenia, środki transportu (jeśli są dozwolone przez Twoje LGD);
– operacje związane z budową, przebudową, remontem połączonym z modernizacją, wyposażeniem lub zagospodarowaniem nieruchomości (jeśli są dozwolone przez Twoje LGD).

Czy branża ma znaczenie?

Nie ma konkretnie określonych branż, na które można uzyskać dotację. Nabory do LGD przeprowadzane są w formule konkursowej i wiadomo – dotację otrzymają wnioski, które otrzymają największą liczbę punktów.

Czy na każdą działalność można otrzymać premię?

Nie – jest kilka rodzajów działalności, które nie mogą być objęte udzielanym wsparciem np. działalność usługowa związana ze wspomaganiem rolnictwa, górnictwo i wydobywanie, produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych, produkcja pojazdów samochodowych i motocykli, gospodarka magazynowa i kilka innych.

Jeśli nie masz pewności czy możesz starać się o przyznanie premii, należy wcześniej zwrócić się z zapytaniem do danej LGD i zapoznać z jej regulaminem.

Jakie kryteria niezbędne należy spełnić, aby uzyskać premię?

Kryteria są inne dla każdego LGD i oceniane według różnej punktacji. Najczęściej spotykane kryteria dotyczą:
– innowacyjności działalności dla terenu LGD;
– działalność powinna być oparta na wykorzystaniu zasobów lokalnych;
– pomysł powinien być przyjazny środowisku naturalnemu i sprzyjać ochronie klimatu;
– działalność powinna wspierać grupy defaworyzowane.

Obowiązki osoby, która otrzymała premię z LGD

– Prowadzenie działalności na terenie LGD przez 24 miesiące;
– Zrealizowanie każdego roku min. 30% założonego biznesplanu;
– Poniesienie i rozliczenie założonych w biznesplanie wydatków.

Jak technicznie przebiega proces otrzymania premii z LGD?

– Zapoznaj się z dokumentacją konkursową (przede wszystkim z Lokalnymi Kryteriami Wyboru);
– Opracuj dokumenty, aby Twój pomysł wpisał się w kryteria;
– Złóż dokumenty do LGD w wyznaczonym terminie;
– LGD ma 2 miesiące na ocenę złożonych wniosków. Po tym czasie publikuje listę rankingową osób, które otrzymują dofinansowanie – na tym etapie wiesz już, czy Twój projekt otrzymał premię;
– LGD przekazuje dokumenty do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Ten ma 4 miesiące na ew. uwagi/wyjaśnienia oraz podpisanie umów z osobami, które otrzymały decyzję o przyznaniu premii;
– Po ok. 6 miesiącach od złożenia wniosku zakładasz firmę i otrzymujesz 80% przyznanych środków;
– Realizujesz biznesplan, po czym ubiegasz się o refundację pozostałych 20% premii;
– Po rozliczeniu projektu musisz utrzymać działalność przez 24 miesiące.

Masz więcej pytań – zapraszamy do kontaktu !!!

Przed dokonaniem zakupu zalecamy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia możliwości przeprocedowania danej sprawy u naszych ekspertów.

  Dzień dobry!

  Proszę wypełnić poniższy formularz.

  Państwa odpowiedzi pomogą nam wstępnie zweryfikować szanse i możliwości pozyskania dotacji z odpowiedniego konkursu dotacyjnego.

  Dziękujemy

  This will close in 0 seconds