Ruszyły pierwsze nabory wniosków w ramach krajowego planu odbudowy

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ogłosiła otwarcie naboru na dotacje dla przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. 

Wnioski w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, Działania 1. Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury można składać już od 17 października 2022 r. 

Celem konkursu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa 

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

1) budowa, rozbudowa, przebudowa budynków i budowli przeznaczonych do przetwarzania, przechowywania, magazynowania, przygotowania do sprzedaży, wprowadzania do obrotu lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury

2) budowy, w tym rozbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją infrastruktury i urządzeń do składowania i zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków, biogazowni, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, instalacji odzysku ciepła, pomp ciepła, kotłów i pieców na biomasę

3) zakup nowych maszyn i urządzeń

4) zakupu nowych środków transportu

5) zakupu i instalacji nowych stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie przedsiębiorstwa

6) zakupu oprogramowania komputerowego

Kosztem kwalifikowalnym są koszty poniesione przez wnioskodawcę nie wcześniej niż od dnia 1 lutego 2020 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Terminy 

od 17 października 2022 r.
do 18 listopada 2022 r.

 

Kwota dotacji

W zależności od województwa oraz wielkości przedsiębiorstwa, dofinansowanie wynosi nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż:

  • 3 000 000 zł w przypadku mikroprzedsiębiorstw;
  • 10 000 000 zł w przypadku małych przedsiębiorstw;
  • 15 000 000 zł w przypadku średnich przedsiębiorstw;

Minimalna wysokość wsparcia wynosi 100 000 zł.

 

WAŻNE:

Aby złożyć wniosek należy posiadać numer identyfikacyjny producenta rolnego nadawany przez ARiMR. Jeśli ktoś nie posiada jeszcze tego numeru, powinien odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o wpis do ewidencji producentów (czyli o nadanie numeru identyfikacyjnego) do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.