Szybka ścieżka – dofinansowanie do projektów badawczo – rozwojowych

DLA KOGO

małe średnie i duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych

WYSOKOŚĆ DOTACJI

od 1 do 20 mln zł

od 40% – 90%

Szybka Ścieżka czyli poddziałanie 1.1.1 POIR to największe w Polsce źródło dotacji na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa, które mają na celu opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu/usługi/procesu/technologii. O dofinansowanie, mogą starać się zarówno samodzielnie MŚP, duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych.

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE

–  Praca personelu (technologów, konstruktorów, badaczy, pracowników pomocniczych: spawaczy, monterów i in.) – w formie umów o pracę lub umów zlecenia/dzieło, w wymiarze, w jakim dane osoby są zaangażowane w projekcie. 

–  Podwykonawstwo: badania, testy, opracowanie form itp. wykonywane na podstawie umowy i umów o dzieło – nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych. 

–  Odpłatne korzystanie (leasing, wynajem) lub odpisy amortyzacyjne, dotyczące: Środków trwałych służących opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych produktów, wartości niematerialnych i prawnych (wiedzy technicznej – know-how, patentów, ekspertyz, analiz, raportów badawczych itp.) zakupionych lub użytkowanych na postawie licencji, . 

–  Koszty usług obcych o charakterze pomocniczym

–  Budynki i grunty do 10% kosztów kwalifikowanych (budynki – amortyzacja, grunty – raty dzierżawne – część kapitałowa i opłaty za użytkowanie wieczyste lub dzierżawa) – proporcjonalnie do okresu i wymiaru wykorzystania w projekcie. 

–  Koszty materiałów, surowców, półproduktów wykorzystywanych do badań, zakupu sprzętu laboratoryjnego, zakup elementów wykorzystanych i na stałe zamontowanych w prototypie lub instalacji pilotażowej /demonstracyjnej, koszty utrzymania linii technologicznych i instalacji doświadczalnych, wynajem powierzchni laboratoryjnej 

–  Koszty promocji projektu (publikacje, strona internetowa): do 1% kosztów kwalifikowanych. 

–  Koszt zewnętrznego audytu projektu. Audyt powinien nastąpić po wydatkowaniu 50% środków w projekcie, lecz przed wydatkowaniem 80% środków. 

–  Koszty pośrednie: 25% rozliczane ryczałtowo (nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych) traktowane, jako wydatki poniesione, przykładowo: wynajem i utrzymanie budynków, koszty administracyjne, koszty zarządzania, delegacje związane z przejazdami na potrzeby projektu.