Wsparcie na zieloną energię w gospodarstwie rolnym z PROW 2014–2020

W ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych” pojawi się nowy obszar wsparcia „F”, który daje możliwość uzyskania wsparcia na inwestycje w instalacje fotowoltaiczne w gospodarstwie rolnym.

Na przełomie grudnia 2022 / stycznia 2023 ogłoszony zostanie nabór wniosków  dla gospodarstw rolnych na inwestycje w odnawialne źródła energii. Będzie można z niego uzyskać środki m.in. na proekologiczne inwestycje – instalacje i urządzenia produkujące oraz wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Nabór na wsparcie w tym zakresie zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach obszaru „Zielona energia w gospodarstwie rolnym„, wsparcie może obejmować koszty:
– koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
– koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
– koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
– koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
– koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:
– 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
– 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

WAŻNE: Pomoc przyjmie formę refundacji, co oznacza, że beneficjent będzie musiał najpierw pokryć całość kosztów z własnych środków lub z kredytu (bez preferencyjnych warunków). Wypłata odbędzie się po przedstawieniu faktur potwierdzających poniesienie wydatków.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *