Ścieżka SMART – CZĘŚĆ I – PODSTAWOWE INFORMACJE

Ścieżka SMART – Kompleksowy program wsparcia działalności badawczo – rozwojowej, inwestycyjnej i innowacyjnej polskich przedsiębiorstw.

Podstawowe założenia programu

7 lutego 2023 r. ogłoszony został ogólnopolski konkurs skierowany do przedsiębiorców Ścieżka SMART.
O dofinansowanie będą mogły wystąpić przedsiębiorstwa oraz konsorcja przedsiębiorców lub przedsiębiorców z organizacjami badawczymi lub pozarządowymi.

Głównym celem Ścieżki SMART jest wsparcie innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Kluczowa i obligatoryjna będzie więc weryfikacja nowości opracowywanej lub wdrażanej innowacji. Innowacja musi charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku. Instytucja udzielająca wsparcia weryfikować będzie także istotę każdego modułu i jego wykonalność, potencjał Wnioskodawcy do realizacji przedsięwzięcia, kwalifikowalność wydatków oraz zapotrzebowanie rynkowe na rezultat projektu. Dopiero po uzyskaniu oceny pozytywnej projekt ma szansę na otrzymanie dofinansowania.

Przedsięwzięcia będą także oceniane pod kątem środowiskowym oraz komplementarności poszczególnych modułów oraz spójności założeń projektu ze strategią przedsiębiorstwa. Program nie narzuca charakteru linearnego projektów – tj. taki, w którym poszczególne działania są ze sobą powiązane i następują po sobie. Projekty nielinearne, które dotyczą różnych niepowiązanych ze sobą przedsięwzięć rozwojowych również będą oceniane.

Największe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały projekty, które uwzględniać będą:

 • realizację modułu B+R,
 • innowacje na poziomie kraju z potencjałem do transformacji rynku lub wykreowania nowego rynku,
 • ekoinnowacje na poziomie kraju,
 • innowacje cyfrowe na poziomie kraju,
 • innowacje społeczne,
 • współpracę z organizacją badawczą lub organizacją pozarządową.

Kto może skorzystać z programu?

Ścieżka SMART skierowana jest do przedsiębiorców z całej Polski, zarówno mikro, małych i średnich (MŚP), jak i dużych.

Przedsiębiorcy z sektora MŚP muszą zawrzeć w projekcie co najmniej jeden z dwóch modułów obowiązkowych – prace badawczo – rozwojowe lub wdrożenie innowacji. Realizacja pozostałych modułów jest dobrowolna.

Duże przedsiębiorstwa mają zawsze obowiązek realizacji modułu dotyczącego prowadzenia prac B+R, które dodatkowo mogą uzupełnić o pozostałe moduły fakultatywne, dowolnie i w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

– wynagrodzenia – wynagrodzenia brutto pracowników działu badawczo-rozwojowego oraz kadry technicznej, zatrudnionej na umowę o pracę oraz wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie czy B2B.
– podwykonawstwo – koszty usług podwykonawców, którym zlecono przeprowadzenie konkretnych zadań w projekcie. Podwykonawcą może być jednostka naukowa, lub inne przedsiębiorstwo.
– prototypy i demonstratory linii technologicznych – wydatki związane z zakupem lub wytworzeniem
prototypowej linii produkcyjnej
– surowce i materiały – surowce i materiały niezbędne do badań np. odczynniki chemiczne, stal, blachy, elektrody do spawania, oleje lub inne materiały niezbędne do realizacji projektu
– wartości niematerialne i prawne – w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej np. licencje na AutoCad lub inne profesjonalne oprogramowanie
– inne – wynajem powierzchni niezbędnej do realizacji projektu, a także odpłatne korzystanie (wynajem lub leasing) aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym (np. frezarka, CNC, prasa).

Poziom dofinansowania:

Poziom dofinansowania różny jest dla poszczególnych modułów. Jest jednak kilka podstawowych zasad, o których warto pamiętać.

 • maksymalny poziom dofinansowania w Ścieżce SMART to 80% wartości projektów,
 • dla dużych przedsiębiorstw moduł obowiązkowy B+R będzie musiał mieć wartość kosztów kwalifikowalnych na poziomie minimum 1 mln zł,
 • moduł B+R, jeśli pojawi się w projekcie, musi mieć wartość co najmniej 20% całkowitych kosztów projektu
  koszty inwestycyjne będą finansowane zgodnie z mapą pomocy regionalnej (LINK) – wysokość dofinansowania będzie więc zależna od lokalizacji projektu;
 • moduł wdrożenie innowacji finansowany będzie w formie dotacji warunkowej (LINK).

Terminy naborów:

21 lutego – 9 maja

 • I nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 4 450 mln zł
 • I nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł

10 maja – 30 czerwca

 • II nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł
 • II nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 667 mln zł

6 lipca – 31 sierpnia

 • nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych MŚP – alokacja 222 mln zł
 • nabór dedykowany projektom na rzecz dostępności – dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw –
  alokacja 445 mln zł

26 października – 9 stycznia

 • nabór dla konsorcjów MŚP – alokacja 222 mln zł
 • nabór dla konsorcjów przedsiębiorstw MŚP z dużymi przedsiębiorstwami oraz przedsiębiorstw (każdej wielkości) z organizacjami badawczymi lub z NGO – alokacja 1 335 mln zł

marzec 2024 – kwiecień 2024

 • III nabór dla pojedynczych MŚP – alokacja 890 mln zł
 • III nabór dla pojedynczych dużych przedsiębiorstw – alokacja 890 mln zł.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *