Ścieżka SMART – CZĘŚĆ II – MODUŁY W ŚCIEŻCE SMART

Ścieżka SMART wspiera przedsięwzięcia innowacyjne. Projekty mogą dotyczyć przeprowadzenia procesu badań i rozwoju innowacji lub wdrożenia wcześniej zbadanej lub wytworzonej innowacji.
Program charakteryzuje kompleksowość i budowa modułowa. Co to oznacza? Oznacza to, że w ramach jednego projektu przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie na innowację oraz dobrane według swoich potrzeb moduły dodatkowe – infrastrukturę B+R, cyfryzację, zazielenienie, internacjonalizację czy kompetencje. W jednym przedsięwzięciu można będzie sfinansować więc kilka obszarów niezbędnych do rozwoju firmy.

MODUŁ B+R – to jeden z dwóch modułów obligatoryjnych. Dotyczy on finansowania wszystkich lub wybranych elementów procesu badawczego: od badań przemysłowych, przez prace rozwojowe, w tym tworzenie prototypu i testowanie go. Efektem tego modułu powinno być opracowanie innowacyjnego rozwiązania do wdrożenia w działalności gospodarczej, co najmniej w skali rynku polskiego. Dotacja
pochodząca z tego modułu jest bezzwrotna, w wysokości – w zależności od statusu przedsiębiorstwa – do 80% kosztów badań przemysłowych i do 60% kosztów prac rozwojowych. W przypadku ujęcia w projekcie modułu B+R musi stanowić on co najmniej 20% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.
Jednym z istotnych kryteriów dla tego modułu jest to, że w przypadku modułu B+R realizowanego przez duże przedsiębiorstwo minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych tego modułu musi wynieść 1 mln PLN.

MODUŁ WDROŻENIE INNOWACJI – to drugi z dwóch modułów obligatoryjnych. Dotyczy on finansowania działań – wdrożeń w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie
innowacyjnych produktów, usług, procesów. Innowacja co najmniej w skali rynku polskiego. To dotacja warunkowa (LINK) – co oznacza, że jest częściowo zwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021 – 2027 (LINK).

MODUŁ INFRASTRUKTURA B+R – ten moduł jest fakultatywny. To finansowanie inwestycji w infrastrukturę niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów lub usług spójnych z KIS. Infrastruktura musi służyć realizacji prac przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych, zgodnie z zasadami działania przepisów pomocy publicznej.
Agenda badawcza może być dofinansowana w ramach modułu „B+R” lub zrealizowana w całości z innych środków. Dotacja ta jest bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (LINK).

MODUŁ CYFRYZACJA – moduł fakultatywny. Dotyczy finansowania inwestycji związanych z
zastosowaniem w przedsiębiorstwie rozwiązań zmierzających do cyfryzacji: produkcji, procesów,
produktów, usług oraz modelu biznesowego. Finansowanie będzie mogło być przeznaczone na
wdrożenie w przedsiębiorstwie specjalistycznych rozwiązań cyfrowych. Dofinansowaniem tym nie będą mogły być objęte wydatki na zakup oprogramowania biurowego, księgowego, systemy operacyjne komputerów osobistych wykorzystujących powszechnie znane i dostępne technologie. Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji – zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027. (LINK).

MODUŁ ZAZIELENIANIE PRZEDSIĘBIORSTW – moduł fakultatywny. Dotyczy finansowania transformacji przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych. Dofinansowane tym modułem będą inwestycje
dotyczące m.in. wprowadzenia lepszej gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzenia bardziej wydajnej gospodarki materiałowej. Realizacja modułu ma wpływać na zmianę myślenia przedsiębiorstw o całości prowadzonej działalności gospodarczej, uwzględnienia jej aspektów środowiskowych i przestawieniu jej na model cyrkularny: od wyboru kontrahentów i zasobów, przez projektowanie produktów i usług, aż po zrównoważoną produkcję i zarządzanie odpadami oraz cyklem życia produktów. Dotacja bezzwrotna.
Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa, lokalizacji inwestycji i typu planowanego przedsięwzięcia ekologicznego.

MODUŁ INTERNACJONALIZACJA – moduł fakultatywny. Moduł ten finansuje promocję zagraniczną produktów czy też usług przedsiębiorstwa, które może dotyczyć m.in. komercjalizacji wyników prac B+R za granicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, promocji produktów lub usług na rynkach zagranicznych, uzyskania ochrony własności przemysłowej lub ich obrona w przypadku ich naruszenia.
Dotacja bezzwrotna. Dofinansowanie do 50% kosztów netto. Moduł Internacjonalizacja może stanowić do 20% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

MODUŁ KOMPETENCJE – moduł fakultatywny. Modułem tym będą objęte wszelkie wydatki przeznaczone na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego projektu, na nabywanie nowych kwalifikacji czy też szkolenia. Dotacja bezzwrotna.
Dofinansowanie do 70% kosztów netto – w zależności od statusu przedsiębiorstwa. Moduł Kompetencje może stanowić do 15% kosztów kwalifikowalnych modułu obowiązkowego.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *